Przykłady komunikacji międzykulturowej i międzykulturowej

Rancakmedia.com – W tym artykule omówimy przykłady komunikacja międzykulturowa i między kulturami, aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem, który udostępniamy poniżej, aż do zakończenia.

My, jako zwierzęta, możemy postrzegać jako istoty społeczne, które muszą wchodzić ze sobą w interakcje w zakresie konwencji, religii, norm, kultury i innych informacji. Dlaczego więc my, jako ludzie społeczni, potrzebujemy ich wszystkich? Aby przejść przez to życie, musimy polegać na pomocy innych.

Funkcja komunikacji międzykulturowej

Dobry i poprawny język jest bardzo ważny, jeśli chcesz, żeby coś poszło dobrze. Biorąc pod uwagę ogromne terytorium Indonezji i różnorodność jej mieszkańców, fakt, że wszyscy jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa kulturowego Indonezji, oznacza, że nie jesteśmy już sami.

Jedną z najczęstszych skarg jest to, że ludzie nie są w stanie lub nie chcą poradzić sobie z różnicami, które pojawiają się, gdy spotykają się ludzie z różnych kultur, na przykład gdy przyjaciel z innego obszaru przyjmuje zwyczaje lub język kraju pochodzenia tej osoby.

Wartości każdego społeczeństwa są równie dobre. Na przykład poznanie wartości innych ludzi, praw jednostki lub praw kulturowych oraz sposobów komunikowania się pomaga przejść od monokulturowego do wielokulturowego poglądu na to, jak ludzie wchodzą ze sobą w interakcje.

Dlatego ważne jest, abyśmy rozumieli komunikację międzykulturową, a także między kulturami lub narodami, co oznacza kultury spoza Indonezji, takie jak Japonia, Chiny, Malezja, Singapur, Anglia i inne kraje.

Ponadto nie da się oddzielić kultury od komunikacji, ponieważ kultura wpływa nie tylko na to, z kim i w jaki sposób komunikuje się człowiek, ale także na okoliczności, w jakich wysyła i interpretuje komunikaty.

Spis treści: Pokazać

Definicja komunikacji międzykulturowej

Komunikacja komunikacja międzykulturowa (komunikacja międzykulturowa) to nauka o komunikacji, która koncentruje się na praktyce komunikacji interpersonalnej, która ma miejsce między osobami o różnym pochodzeniu kulturowym.

Jednostką analizy dostępną w tym opracowaniu jest związek i praktyka komunikacji międzyludzkiej między nimi.

Formy komunikacji międzykulturowej obejmują komunikację między różnymi grupami etnicznymi, różnymi grupami religijnymi, różnymi krajami, różnymi subkulturami i różnymi płciami.

Ogólnie rzecz biorąc, komunikację międzykulturową można rozumieć jako działania podejmowane przez osoby lub grupy, które mają różne kultury. Komunikacja międzykulturowa ma miejsce wtedy, gdy ludzie z różnych kultur i stylów życia rozmawiają ze sobą i uczą się od siebie nawzajem.

Jednym z głównych celów komunikacji międzykulturowej jest ułatwienie komunikacji i interakcji między ludźmi z różnych środowisk kulturowych. Srnover i Porter powiedzieli, że komunikacja między ludźmi z różnych kultur jest komunikacją międzykulturową.

Formy komunikacji międzykulturowej

Tło przedstawia idee, w które wierzy grupa, takie jak doświadczenia, wartości i wiedza. Komunikacja międzykulturowa ma dynamiczną i trwałą jakość. Ponadto komunikacja międzykulturowa może wpływać na siebie nawzajem zgodnie z ich unikalnymi celami.

Funkcja komunikacji międzykulturowej

Poniżej podsumowaliśmy funkcje komunikacji międzykulturowej, które są podzielone na 2, a mianowicie funkcje osobiste i funkcje społeczne, wraz z wyjaśnieniem:

1. Funkcje osobiste

Czym dokładnie jest funkcja prywatna? Funkcja osobista to funkcja komunikacyjna, która przejawia się w zachowaniu komunikacyjnym pochodzącym od osoby, z następującym wyjaśnieniem:

a. Zadeklaruj tożsamość społeczną

W procesie komunikacji międzykulturowej istnieje kilka indywidualnych zachowań komunikacyjnych, które mogą służyć do wyrażania tożsamości społecznej.

Zachowanie to wyraża się poprzez działania językowe zarówno werbalne, jak i niewerbalne.

Na podstawie zachowania językowego można zidentyfikować tożsamość własną lub społeczną, na przykład można dowiedzieć się o pochodzeniu etnicznym, religii lub poziomie wykształcenia.

b. Deklaruj Integrację Społeczną

Konkluzją koncepcji integracji społecznej jest akceptacja jedności i jedności między jednostkami, między grupami, ale nadal uznanie różnic, jakie ma każdy element.

Musisz także zrozumieć, że jednym z celów komunikacji jest nadanie takiego samego znaczenia przekazom przekazywanym między komunikatorami i osobami komunikującymi się.

W przypadku komunikacji międzykulturowej związanej z różnicami kulturowymi między nadawcą a komunikującym się, głównym celem komunikacji będzie integracja społeczna.

A główną zasadą w procesie masowej wymiany komunikacji międzykulturowej jest to, że traktuję cię tak, jak traktuje cię twoja kultura, a nie tak, jak ja tego chcę.

W ten sposób komunikatorzy i komunikatorzy mogą zwiększyć integrację społeczną swoich relacji.

Przykłady przypadków komunikacji międzykulturowej

c. Powiększać wiedzę

Często występuje w komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w celu zwiększenia dzielonej wiedzy, uczenia się od innych kultur.

d. Ucieczka

Kiedy komunikujesz się z innymi ludźmi, aby uciec lub znaleźć wyjście z problemów, przed którymi stoimy.

Takie wybory komunikacyjne nazywane są komunikacją, która funkcjonuje w celu tworzenia komplementarnych i symetrycznych relacji.

Relacje komplementarne, które zawsze realizowane są przez dwie strony, charakteryzują się odmiennymi zachowaniami. Zachowanie danej osoby funkcjonuje jako komplementarny bodziec behawioralny ze strony innej osoby.

I odwrotnie, symetryczny związek jest realizowany przez dwie osoby, które odzwierciedlają swoje zachowanie, które jest wykonywane przez drugą osobę.

2. Funkcje społeczne

Oto niektóre funkcje społeczne, między innymi, a mianowicie:

a. Funkcja społeczna nadzoru

Pierwszą funkcją społeczną jest nadzór. Praktyka komunikacji międzykulturowej między komunikatorami a komunikującymi się z różnych kultur służy wzajemnemu nadzorowaniu się.

W każdym procesie komunikacji międzykulturowej funkcja ta jest przydatna do informowania o zmianach w środowisku.

Ta funkcja nadzoru społecznego jest realizowana głównie przez środki masowego przekazu, które rutynowo rozpowszechniają rozwój wydarzeń, które mają miejsce wokół nas, mimo że wydarzenia te mają miejsce w innym kontekście kulturowym.

b. Most

W procesie komunikacji międzykulturowej funkcją komunikacji realizowanej między dwiema różnymi osobami jest pokonywanie różnic między nimi.

Bariery w komunikacji międzykulturowej

Funkcja pomostowa może być zorganizowana poprzez wymieniane komunikaty, obaj będą wyjaśniać sobie nawzajem różne interpretacje komunikatu, aby uzyskać to samo znaczenie.

Ta funkcja pomostowa jest realizowana przez różne konteksty komunikacyjne, w tym komunikację masową.

c. Socjalizacja wartości

Funkcja socjalizacji wartości jest funkcją nauczania lub wprowadzania wartości kulturowych społeczeństwa do innych ludzi.

d. Bawić się

Funkcja rozrywkowa często pojawia się również w procesie komunikacji międzykulturowej. Na przykład, jak oglądanie tradycyjnych tańców.

3. Wyrażanie tożsamości społecznej

Dzięki komunikacji międzykulturowej w naszym życiu osoby te mogą pokazywać lub opowiadać o swojej tożsamości społecznej.

4. Deklaruj uczciwość społeczną

Komunikacja międzykulturowa jest w stanie wyrażać i łączyć osoby międzyludzkie w interakcji.

5. Zwiększ wiedzę

Komunikacja międzykulturowa może również dostarczyć bardzo szerokich nowych spostrzeżeń, spostrzeżeń, których dana osoba nigdy wcześniej nie znała.

6. Interakcja w związku

Wreszcie relacje interakcji, komunikacja międzykulturowa mogą również tworzyć komplementarne i zrównoważone relacje.

Cel komunikacji międzykulturowej

Komunikacja międzykulturowa ułatwia ludziom lub grupom osiąganie ich celów. Komunikacja międzykulturowa ułatwia również ludziom i/lub grupom wzajemne zrozumienie i zrozumienie wzajemnych potrzeb w celu osiągnięcia wzajemnie korzystnych celów.

Definicja komunikacji międzykulturowej

Ponadto może zapobiec nieporozumieniom, które mogą wyniknąć z powodu różnych kultur.

Komunikacja międzykulturowa ma również cele, w tym zmianę zachowania (zmiana postawy), zmianę perspektyw (zmiana opinii), zachęcanie jednostek do rozwoju (zmiana wcześniejszej drogi) oraz wpływanie na społeczeństwo (zmiana społeczeństwa).

Formy komunikacji międzykulturowej

Komunikacja międzykulturowa przybiera wiele form, w tym komunikację między krajami, komunikację między grupami religijnymi i komunikację między płciami. Komunikacja między krajami odnosi się do przekazywania informacji między krajami. Istnieje wiele różnych typów ludzi, którzy tworzą kraj.

Komunikacja między krajami może ułatwić spełnianie wymagań i współpracę, która może być prowadzona między jednym krajem a drugim. Komunikacja między organizacjami religijnymi promuje zrozumienie religii wśród szerokiego grona odbiorców.

Istnienie komunikacji między grupami zwiększy zrozumienie religii i zapobiegnie nieporozumieniom na temat religii. Aby zwiększyć komunikację idei między ludźmi, konieczna jest komunikacja między mężczyznami i kobietami.

Uczestnicząc w tych wydarzeniach, będą mogli uczyć się nowych rzeczy i dzielić się tym, co już wiedzą.

1. Komunikacja międzynarodowa

Komunikacja międzynarodowa lub komunikacja międzynarodowa to forma komunikacji międzykulturowej, która występuje między dwoma lub więcej krajami.

Formę tę można dostrzec w różnego rodzaju działaniach dyplomatycznych i propagandowych, które często są związane z uwarunkowaniami międzykulturowymi lub międzykulturowymi i międzyrasowymi lub międzyrasowymi.

Przykłady komunikacji międzykulturowej i międzykulturowej

Ta forma komunikacji jest zwykle powiązana z interesami kraju z innymi krajami, które obejmują interesy gospodarcze, polityczne, obronne i tak dalej.

2. Komunikacja międzyrasowa

Komunikacja międzyrasowa lub komunikacja międzyrasowa to forma komunikacji, która występuje, gdy zachodzi interakcja lub proces komunikacji między osobami lub grupami różnych ras.

Ta forma komunikacji ma główne cechy, takie jak to, że komunikatory i komunikatory pochodzą z różnych ras. Rasa sama w sobie jest klasyfikacją grupy jednostek opartą na cechach biologicznych.

3. Komunikacja międzyetniczna

Komunikacja międzyetniczna lub komunikacja międzyetniczna to forma komunikacji, w której proces komunikacji pochodzi z różnych grup etnicznych.

Grupy etniczne to grupy ludzi charakteryzujące się tym samym językiem i pochodzeniem, dlatego komunikacja międzyetniczna jest komunikacją międzykulturową.

Bariery w komunikacji międzykulturowej

Komunikacja międzykulturowa obejmuje wiele aspektów, które mogą utrudniać komunikację. Konieczne jest rozważenie zmienności odrębnych norm, poglądów każdej kultury, niewłaściwych stereotypów, wariantów językowych, elementów językowych oraz szoku kulturowego będącego skutkiem tego spotkania.

Przykłady przypadków komunikacji międzykulturowej

Jednym z przykładów komunikacji międzykulturowej jest istnienie wspólnych działań prowadzonych między jednym narodem a drugim. wspólnych działań, takich jak wymiany studenckie.

Udział w wymianach studenckich to świetny sposób na poznanie innych studentów z wymiany i lepsze zrozumienie ich kultur.

Działania w ramach wymiany studenckiej, takie jak poznawanie kultury, sztuki, jedzenia, mody, odwiedzanie miejsc historycznych i współczesnych itd., również mogą pomóc w ulepszeniu umysłów i zapewnieniu wglądu.

Oto przykłady komunikacji międzykulturowej:

1. Komunikacja między Sundajczykami a Jawajczykami

Dzięki tym różnicom między plemionami osoby te znają się nawzajem i mogą zyskać nowe rzeczy pod względem języka lub cech.

2. Komunikacja między hinduistami a muzułmanami

Dzięki tej komunikacji między różnymi religiami stara się zrozumieć siebie nawzajem i przyjąć postawę tolerancji oraz wiedzieć, że w religii istnieje prawda i wyjątkowość, w którą każdy wierzy.

3. Komunikacja między obywatelami Indonezji a stanem Brazylii

Niemal tak samo jak komunikacja między plemionami, komunikacja między krajami może również zdobyć nową wiedzę pod względem charakteru, cech, możesz nawet odkryć nowy język.

4. Komunikacja między nauczycielami a uczniami

Komunikacja między nauczycielami a uczniami jest bardzo ważna, aby zapewnić uczniom dobre informacje zwrotne, aby mogli lepiej zaakceptować dostarczone materiały do nauki.

5. Komunikacja między mężczyznami i kobietami

W rzeczywistości komunikacja między mężczyznami i kobietami naprawdę musi mieć miejsce, aby rozwinąć sposób myślenia, mężczyźni i kobiety bardzo się różnią pod wieloma względami, takimi jak powody do mówienia, kiedy są szczęśliwi lub kiedy są smutni.

Przykłady komunikacji międzykulturowej

Definicja komunikacji międzykulturowej

Komunikacja międzykulturowa, zapoczątkowana w książce Strategia komunikacji w biznesie (2020) P. Eddy'ego Sanusi Silitonga, to praktyka przekazywania myśli lub koncepcji z jednej kultury do drugiej w celu wywarcia wzajemnego wpływu.

Komunikacja międzykulturowa to komunikacja, która odbywa się w konsekwencji procesu komunikowania się różnych aspektów kultury. Według Dyah Gandasari i in. W książce Komunikacja międzykulturowa (2021) zakres komunikacji międzykulturowej obejmuje wiele kluczowych czynników.

Komunikacja interpersonalna między ludźmi z różnych kultur i próby przełamywania barier komunikacji międzykulturowej to dopiero początek.

Cel komunikacji międzykulturowej

Komunikacja międzykulturowa ma na celu zmniejszenie liczby nieporozumień i niepewności, które mogą prowadzić do konfliktów międzykulturowych. Według I Made Marthana Yusa i in. w jego książce Komunikacja międzykulturowa (2021) na efektywność kontaktu międzykulturowego wpływa komunikacja międzykulturowa.

Uaktualniając i zmieniając interakcje między komunikatorami a osobami komunikującymi się, proces komunikacji międzykulturowej może być skuteczny i skuteczny. Zdolność do skutecznego komunikowania się ponad różnicami kulturowymi będzie promować harmonię i ograniczać możliwość sporów między społecznościami.

Aby cele komunikacji międzykulturowej zostały zrealizowane, każdy uczestnik grupy społecznościowej musi starać się budować kompetencje lub umiejętności. Cechy te obejmują mocne strony osobowości, umiejętności komunikacyjne, przystosowanie psychologiczne i świadomość kulturową.

Przykłady komunikacji międzykulturowej

Istnieją różne przykłady komunikacji werbalnej w komunikacji międzykulturowej, które możemy znać, aby ułatwić nam zrozumienie wykorzystania komunikacji werbalnej w komunikacji międzykulturowej. Komunikacja werbalna stała się czymś, co zwykle się pojawia i nie jest już czymś obcym.

Komunikacja werbalna umożliwia proces bezpośredniej komunikacji z innymi osobami. Problemy pojawią się, gdy komunikują się dwie osoby o różnych kulturach komunikacyjnych. To zainicjuje pojawienie się procesu komunikacji, który jest w nim zawarty.

Definicja komunikacji międzykulturowej

W komunikacji międzykulturowej możliwe jest wykorzystanie następujących trybów komunikacji werbalnej. Może tak, zwłaszcza w sytuacjach społecznych. Sprawdź następujące przykłady:

1. Intonacja mówienia

Jednym z przykładów komunikacji mówionej w komunikacji międzykulturowej jest intonacja mowy. Kiedy ludzie mówią, ich intonacja jest wyraźnie słyszalna. Osoby z plemienia jawajskiego zwykle mówią łagodniejszym tonem w porównaniu z plemieniem Batak.

2. Treść rozmowy

Temat rozmowy jest również przykładem tej komunikacji werbalnej. Na przykład grupa osób z określonej kultury może być bardziej zainteresowana rozmową o swojej kulturze niż słuchaniem innych ludzi lub innych interesujących rzeczy wokół nich. Możliwe, że stanie się to barierą w komunikacji międzykulturowej.

3. Czas rozmowy

Ten czas rozmowy odnosi się do tego, kiedy rozmowa się odbędzie. Na przykład istnieją pewne kultury, które wymagają, aby młodzi ludzie zwracali większą uwagę na osoby starsze. Jednak są też inne, które uwalniają osoby, kiedy tylko chcą się komunikować, aby mogły to wyrazić.

4. Szybkość mowy

Szybkość w mówieniu to także przykład komunikacji werbalnej w komunikacji międzykulturowej. Oczywiście tempo, z jakim ludzie mówili, było różne. Można to postrzegać jako naprawdę ważne i bardzo wpływowe rozróżnienie. Dlatego możemy zacząć rozumieć decydujące czynniki stojące za tym tempem mowy.

5. Styl mowy

Style mowy to kolejna rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę, kiedy dochodzi do tego międzykulturowego kontaktu. Temperament osoby ujawnia jej pochodzenie kulturowe. Mówiąc o codziennych wzorcach komunikacji, jest to naturalna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę.

Cel komunikacji międzykulturowej

6. Język

Język jest oczywiście również różnicą w komunikacji międzykulturowej z punktu widzenia komunikacji werbalnej. Różnice językowe czasami stanowią problem, dlatego wymagana jest jakaś forma tłumacza lub tłumaczenia z tych języków. Funkcje komunikacji werbalnej mogą być utrudnione przez trudności językowe.

7. Kontakt

Kontakt jest bardziej skoncentrowany na tym, jakie przedmioty są obserwowane w momencie kontaktu. Możemy to zauważyć, zwłaszcza gdy kogoś rozumiemy. Poprzez tę interakcję proces komunikacji międzykulturowej dostarczy własnej refleksji na temat jakości kultury prezentowanej przez osobę. W tym miejscu pojawia się pojęcie ostrości.

8. Jak słuchać

Finał dotyczy metody słuchania. Właściwie jest to również związane z poprzednią interakcją. Informacja zwrotna może wskazywać, że inni zwracają uwagę na to, co mówi się w kontekście dyskusji poprzez komunikację ustną.

Niektóre z powyższych przykładów to oczywiście ogólne pomysły. Wszyscy znamy koncepcję komunikacji międzykulturowej i spotykamy się z nią regularnie. Intrygujące mogą być przykłady komunikacji werbalnej w komunikacji międzykulturowej.

Różnice w komunikacji międzykulturowej i międzykulturowej

Różnica między komunikacją międzykulturową a komunikacją międzykulturową polega na tym, że komunikacja międzykulturowa leży u podstaw pojęcia komunikacji, podczas gdy badania w dziedzinie nauk o komunikacji koncentrują się bardziej na porównywaniu wzorców komunikacji między różnymi kulturami.

Cel komunikacji międzykulturowej

Rozważmy na przykład: „Style komunikacji w języku indonezyjskim i angielskim: Osoby należące do tej samej grupy etnicznej angażują się w międzyludzką wymianę pomysłów w ramach komunikacji międzykulturowej”.

Sama komunikacja może być również interpretowana jako symbol i język, co oznacza znak, który oznacza coś składającego się ze znaczeń, na które może odpowiedzieć sam symbol, a język jest koncepcją, która może rozwijać ludzki sposób myślenia, sposób życia, wiedzę, a także sposób życia.o koncepcji świata wyrażonej ustnie lub pisemnie.

Obie są bardzo istotnymi funkcjami w komunikacji międzykulturowej i międzykulturowej, które są odbiciem i cechą charakterystyczną tej kultury.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące komunikacji międzykulturowej:

1. Jaka jest rola kultury w codziennej komunikacji?

Kultura sprawia, że komunikacja jest bardziej dynamiczna i trwała, w życiu codziennym elementy kulturowe są zawsze przywiązane do siebie i wszystkich interakcji, które są przeprowadzane, w tym podczas komunikowania się.

2. Dlaczego w komunikacji międzykulturowej dochodzi do nieporozumień?

W komunikacji międzykulturowej bardzo często dochodzi do nieporozumień ze względu na problemy językowe, różnice w sposobach komunikowania się oraz różnice w orientacji na wartości między osobami o odpowiednim pochodzeniu kulturowym.

Wniosek

Komunikację międzykulturową można rozumieć jako działania podejmowane przez osoby lub grupy, które mają odmienne kultury.

Komunikacja międzykulturowa to komunikacja, która odbywa się w wyniku procesu komunikacji między różnymi aspektami kulturowymi.

Tak więc informacje o przykładach komunikacji międzykulturowej i międzykulturowej, mam nadzieję, że artykuły, które omówiliśmy powyżej, mogą być przydatne i pomocne dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry