10 korzyści płynących z planowania nauki w szkole

Rancakmedia.com – Planowanie nauki w szkole, które jest bardzo ważne z punktu widzenia nauki, aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł, który udostępniliśmy poniżej.

Dobre planowanie jest niezbędne, aby zapewnić uczniom bezproblemową naukę, ale ważne jest również, aby prowadzone lekcje były skuteczne, co oznacza, że uczniowie otrzymali i zrozumieli materiał oraz byli z niego zadowoleni.

dla nauczyciela, planowanie nauki w szkole ma wiele zalet, zwłaszcza w zakresie efektywności nauczania. Kiedy nauczyciel nie ma planu uczenia się, z pewnością będzie to trudne i będą zdezorientowani podczas dostarczania.

Czasami nawet cel informacji, które mają być dostarczone, nie jest przekazywany. Oczywiście szybko okazało się to daremnym wysiłkiem. Jako proces, planowanie lekcji w szkole jest lepsze niż porażka w późniejszych zadaniach edukacyjnych.

Dobre planowanie może przynajmniej przewidywać lub eliminować trudności, które pojawią się później, tak aby nauka przebiegała regularnie i osiągnięto sukces w nauce.

Nauka może być bardziej metodyczna dzięki starannemu planowaniu. Dobrze zorganizowany proces uczenia się nie odbywa się przypadkowo, ale pod okiem instruktora.

W rezultacie nauczyciele są w stanie lepiej wykorzystać czas zajęć, aby pomóc uczniom osiągnąć ich cele edukacyjne. Planowanie nauki szkolnej z wyprzedzeniem jest kluczem do zapewnienia, że ta nauka się odbędzie.

Postawa optymizmu nauczyciela będzie większa, a materiał do nauczenia na pewno będzie lepiej opanowany niż u tych, którzy nie wszystko przygotowali do planowania nauki w szkole.

Dzięki planowaniu wszystko staje się bardziej zorganizowane, bardziej dojrzałe i gotowe do procesu uczenia się, którego będą uczyć uczniowie od nauczycieli lub od nauczycieli. Czystsza organizacja sprawia, że wszystko staje się metodyczne.

Systematyczna nauka ułatwia naukę. Popraw swoje umiejętności, stosując to metodyczne podejście.

Podstawowe koncepcje planowania nauki w szkole

Uno (2008) argumentuje, że planowanie jest zadowalającą techniką zapewnienia prawidłowego przebiegu działań, jeśli jest wspierane przez różne procedury przewidywania w celu zmniejszenia pojawiających się luk, tak aby działania te spełniały określone cele (Uno, 2008).

Podczas gdy to, co rozumie się przez uczenie się, ma istotę planowania, projektowania lub projektowania jako wysiłku w celu nauczenia uczniów. W rezultacie w procesie uczenia się uczniowie uzyskują wiedzę z różnych źródeł poza nauczycielem jako głównym źródłem informacji.

Zamiast skupiać się na tym, „czego uczą się uczniowie”, uczenie się kładzie nacisk na to, „jak uczniowie są nauczani”. Nauka uczniów jest przedmiotem badań programu nauczania, w szczególności na temat materiałów, które uczniowie muszą zdobyć, aby osiągnąć swoje cele.

Nauka koncentruje się głównie na ustaleniu, jak osiągnąć te cele. W tym przypadku rzeczy, które należy zignorować, aby osiągnąć cel, obejmują zarządzanie interakcjami między istniejącymi zasobami edukacyjnymi, aby mogły one efektywnie działać.

W kontekście nauczania można powiedzieć, że planowanie nauki w szkole to proces przygotowywania treści lekcji, korzystania z mediów, stylów uczenia się i metodologii oraz oceniania ich w czasie, który zostanie przeprowadzony w określonym czasie, aby osiągnąć z góry określone cele.

Termin „plan nauczania” można interpretować na kilka sposobów, jak opisano powyżej:

 1. Wykorzystanie planowania jako technologii nauczania
 2. Naucz planowania jako
 3. Naucz studentów w dziedzinie planowania
 4. Uczy planowania jako procesu
 5. Planowanie nauczania jako rzeczywistość
 6. Planowanie nauczania jako system

Zrozumienie planowania nauki w szkole według ekspertów

Uczenie się jest definiowane jako proces następujących po sobie zdarzeń. Wdrożenie dojrzałego planu lekcji jest bardzo ważne, jeśli chcemy osiągnąć pożądane rezultaty. Definicja uczenia się według ekspertów:

 1. Suparman (2012: 9) przytacza opinię Gage'a, która mówi, że zaangażowanie nauczyciela w pomoc uczniowi w nauce jest ważne w procesie uczenia się.
 2. Ki Hajar Dewantara stwierdził, że uczenie się (onderwijs) to nic innego jak jeden z aspektów edukacji. Dlatego uczenie się to nic innego jak proces zdobywania nowych informacji i rozwijania istniejących umiejętności (Tafsir, 2003:7).
 3. Hamalik (2004:54) mówi, że uczenie się ma sens, gdy nauczyciele i uczniowie uczestniczą w procesach sprzyjających uczeniu się i nauczaniu, zwłaszcza gdy nauczyciele uczą, a uczniowie się uczą.
 4. Suryosubroto, A. (2009:23). Uczenie się to zestaw działań, które są przygotowane do wykonania w celu aktywizacji i stymulowania uczenia się uczniów, czyli procesu przygotowywania scenariuszy uczenia się (składających się z sal lekcyjnych, uczniów i materiałów programowych) w celu ułatwienia uczenia się.
 5. Roestiyah (1994:43) sugeruje, że uczenie się jest procesem dwukierunkowym, w którym uczniowie i nauczyciele współpracują ze sobą, tworząc scenariusze uczenia się i otoczenie, które zachęcają uczniów do udziału we własnej nauce.
 6. Uno (2008:2) Kiedy uczniowie są nauczani w sposób jawny, uczenie się jest wysiłkiem polegającym na wybieraniu, określaniu i tworzeniu strategii, które doprowadzą do pożądanych efektów uczenia się. Jak stwierdził Tafsir (2003: 7), uczenie się jest czynnością polegającą wyłącznie na rozwoju elementów poznawczych i psychomotorycznych dziecka.

Cel planowania nauki w szkole

Cele uczenia się to po prostu ukształtowanie kwalifikacji i umiejętności, które uczeń musi zdobyć po przeprowadzeniu procesu uczenia się. Termin „zmiana zachowania” odnosi się do procesu określania, jakie umiejętności powinni posiadać uczniowie po przejściu procesu uczenia się.

Zmiany poznawcze, emocjonalne i kinestetyczne są formami zmian behawioralnych (pikomotorycznych). Formułowanie zachowań uczniów (wiedzy, postaw i umiejętności) na każdym etapie procesu uczenia się nazywa się celami uczenia się.

W rezultacie uczenie się, którego uczą się uczniowie, musi odzwierciedlać zmiany we wszystkich rodzajach zmian, których doświadczyli wcześniej w wyniku uczenia się, którego dokonali. Osiągnięcie celów dydaktycznych z wymiernymi oznakami zmian nie oznacza, że są to jedyne cele dydaktyczne, które należy osiągnąć.

Zanim przejdziemy do trudniejszych, długoterminowych celów, cele muszą najpierw spełnić cele uczenia się. Zatem cele nauczania w sekwencji celów są rozwinięciem celów nad nimi, w tym celów programowych, celów instytucjonalnych i celów edukacji narodowej.

Cele uczenia się to bardziej szczegółowe sformułowanie kryteriów zdolności związanych z informacjami, postawami i zdolnościami, które uczniowie muszą posiadać po przestudiowaniu każdego tematu lub materiału do nauki. Aby osiągnąć powyższe cele, student musi ukończyć kurs lub kierunek studiów oraz spełnić określone wymagania i kompetencje.

Cele, które są wyższe niż cele programowe, to cele instytucjonalne lub cele instytucjonalne, co oznacza definicję poświadczeń, które muszą być posiadane lub osiągnięte, gdy uczniowie ukończą program jednostki edukacyjnej. Najwyższym celem, który musi być podstawą celów poniżej, jest cel edukacji narodowej.

Korzyści z planowania nauki w szkole

Istnieje wiele korzyści z planowania nauki w szkole, w tym:

Wzorzec układania zadań uczenia się

Jeśli chodzi o planowanie nauki w szkole, zwykle tak się nazywają plany lekcji. Nauczyciele wykorzystują plany lekcji, aby zapewnić zadania związane z nauką, a te zadania mogą być powiązane z materiałem, którego się uczysz, i materiałem, który ma być studiowany później.

Ten plan lekcji jest skonstruowany w taki sposób, aby poprzedni materiał i następny materiał nie były zbyt daleko od siebie, a cały materiał mógł być utrzymany razem. Dzięki planom lekcji nauczyciele będą lepiej rozumieć rodzaje zadań, które mają przydzielać swoim uczniom.

Oszczędzać energię

Zaletą planowania lekcji w szkole jest możliwość zaoszczędzenia energii poprzez uporządkowanie przekazywanych informacji w taki sposób, aby nie trzeba było ich powtarzać podczas dostarczania. W ten sposób oszczędza się więcej energii.

Bardziej efektywna nauka

Uczenie się będzie przebiegać bardziej idealnie i skuteczniej, jeśli nie będziemy tracić czasu na nauczanie rzeczy, które nie są konieczne. Nawet podczas przedstawiania gry musimy być zgodni z tym, co zostanie przedstawione w dalszej części lekcji. tak, aby oba były połączone i nauka przebiegała dobrze.

Może zaoszczędzić czas

Oprócz sukcesu planowanie lekcji w szkole pozwoli zaoszczędzić czas, na przykład podczas nauki sportu. Na tych zajęciach uczniowie są proszeni o wykonanie sprintu, podczas gdy instruktor wyjaśnia, czym jest sprint. Oczywiście oszczędza to czas, ponieważ praktykę i teorię można ukończyć podczas jednego spotkania.

Wydawaj mniej pieniędzy

Wydawane wydatki będą również bardziej efektywne. Ktoś, kto nie korzysta z planu, będzie bardziej marnotrawny. Marnotrawstwem jest tutaj nie jeść ani nie kupować innych rzeczy. Ale faktem jest, że jeśli nauka nie jest skutecznie zaplanowana, spowoduje to jeszcze większe wydatki, które trzeba ponieść.

Ułatwia przewidywanie sukcesu

Dzięki starannemu planowaniu lekcji szkolnych, zwłaszcza jeśli chodzi o naukę, wszystko, co można narysować, będzie łatwiejsze do zaplanowania, dlatego posiadanie planu jest tak ważne.

Nie tylko na studiach, ale także w życiu, kiedy chęć lub chęć wyprodukowania czegoś wymaga zaplanowania, aby to, do czego się dąży, mogło się spełnić.

Po osiągnięciu sukcesu wszyscy będą się uśmiechać, choć okaże się, że uśmiechanie się ma swoje zalety, zwłaszcza korzyści płynące z uśmiechania się dla ciała. Ciało będzie stymulowane, aby czuć się bardzo szczęśliwym z uśmiechem.

Jako rozwiązywanie problemów

Nauczyciele nie muszą bać się wyzwań, które pojawiają się w procesie uczenia się uczniów; zamiast tego powinni z zadowoleniem przyjąć procesy pojawiające się podczas radzenia sobie z trudnościami w nauce uczniów. Na przykład dzisiejsze planowanie lekcji w szkole to praktyka, ale okazuje się, że uczniowie nie mają praktycznego sprzętu.

Następnie spójrz na plan lekcji. Jeśli naprawdę musisz najpierw przećwiczyć sekwencję lub możesz najpierw zrobić teorię, najpierw zaproponuj teorię.

Ułatwienie przesyłania materiałów

Uczniom będzie trudniej odpowiedzieć na materiał, jeśli jest on podany poza kolejnością. Nawet jeśli materiał nie jest starannie przygotowany w ramach planowania lekcji w szkole, materiał teoretyczny może być bez znaczenia, jeśli nie jest dostarczany regularnie.

Jako właściwe źródło nauki

Nauczyciele, podobnie jak uczniowie, czerpią korzyści z procesu opracowywania scenariuszy lekcji; jeśli proces planowania nie jest dobry dzisiaj, będzie dobry w przyszłości. Tak więc tworzenie planów lekcji może być również wykorzystywane do uczenia się nauczycieli, dzięki czemu proces uczenia się może być bardziej efektywny w przyszłości.

Nauka może odbywać się systematycznie

Starannie przygotowany plan będzie odbywał się systematycznie. Planowanie lekcji przebiega w ten sam sposób. Dzięki planowaniu lekcji proces nauczania i uczenia się w klasie będzie przebiegał systematycznie.

Nauka będzie dla uczniów bardziej przyjemna niż korzystanie z tej samej nauki. Podczas kompilacji RPP można oczywiście wykorzystać go do wprowadzenia rozrywkowych wstawek, aby nauka stała się interesująca.

Oprócz zorganizowanego uczenia się, dobre uczenie się jest bardzo ważne dla rozwoju inteligencji mózgu. Jeśli mózg zostanie szybko pobudzony, ktoś łatwo stanie się mądry.

Funkcja planowania nauki w szkole

Planowanie nauki szkolnej ma kilka funkcji, a mianowicie:

Umiejętność generowania oryginalnych pomysłów.

Uczenie się poprzez staranne planowanie będzie w stanie zapewnić informację zwrotną, która może wyjaśnić różne istniejące braki, dzięki czemu będzie w stanie udoskonalić i ulepszyć program.

Innowacyjne funkcje

Jeśli innowacja jest zamierzona w wyniku braków i luk między oczekiwaniami a rzeczywistością, to z pewnością będzie proces, w jaki sposób coś zostanie zrobione metodycznie, zorganizowane i zaplanowane, aby pomóc nam wypełnić tę lukę w wiedzy.

Funkcja selektywna

W procesie planowania będziesz mógł wybrać, która metoda jest uważana za bardziej skuteczną i wydajną do opracowania. Ta funkcja selekcyjna jest również związana z wyborem materiału tematycznego zgodnie z celami uczenia się.

Funkcja komunikacyjna

Nauczyciele, uczniowie, administratorzy i osoby spoza szkoły, takie jak rodzice i członkowie społeczności, muszą zrozumieć plan, aby był skuteczny. Dokumenty planistyczne muszą być w stanie wyjaśnić każdemu zarówno cele i wyniki, które mają zostać osiągnięte, jak i taktykę, którą należy zastosować.

Funkcje predykcyjne

Precyzyjnie i dokładnie wykonane planowanie może wskazać, co się stanie po przeprowadzeniu działania zgodnie z przygotowanym programem. Planowanie ma zdolność przewidywania różnych problemów, które mogą się pojawić i rezultatów do osiągnięcia.

Funkcja dokładności

Efektywne godziny lekcyjne mogą być obliczane przez nauczyciela w procesie planowania metodycznego, który uwzględnia czas potrzebny na realizację różnych elementów nauczania.

Funkcja osiągnięcia celu

Nauczanie to nie tylko przekazywanie materiału, ale także budowanie całych ludzi, którzy nie tylko doskonalą się pod względem akademickim, ale także postaw i umiejętności. Skuteczny plan równoważenia procesu uczenia się i jego wyników to dobry plan.

Funkcja kontrolna

Kontrolowanie postępów uczniów w osiąganiu celów jest ważnym aspektem procesu uczenia się. Dzięki planowaniu będzie wiadomo, w jakim stopniu przedmiot został przyswojony i zrozumiany przez uczniów, dzięki czemu będzie mógł przekazać nauczycielowi informację zwrotną przy przygotowywaniu kolejnego programu nauczania.

Często zadawane pytania

Poniżej przedstawiliśmy również pytania i odpowiedzi, które nadal są związane z omawianiem korzyści płynących z planowania nauki w szkole.

Jakie są zalety studiowania planowania edukacji?

Korzyści z planowania zarządzania edukacją:

 1. Standardowe wdrożenie i nadzór
 2. Najlepsze opcje odzyskiwania
 3. Priorytet celów i działań
 4. Ograniczenie wykorzystania zasobów organizacyjnych
 5. Umiejętność pomagania dyrektorom szkół w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków

Jakie są korzyści z planowania?

Zasadniczo różne korzyści, które można uzyskać dzięki planowaniu działań, są następujące: Pomoc w upewnieniu się, że działania są przeprowadzane zgodnie z planem. Mając na uwadze ostateczny cel, działania każdej jednostki będą starannie zaplanowane.

Jakie jest znaczenie planowania edukacyjnego?

Potrzeba planowania Edukacja służy również jako forma przewidywania z wyprzedzeniem trudności lub niebezpieczeństw, które napotkamy podczas planowania edukacji w rzeczywistości, wiedząc, że rodzice i podmioty działające na rzecz rozwoju edukacji przygotowali odpowiedzi.

Wniosek

Naukę można uczynić bardziej metodyczną za pomocą dojrzałego szkolnego planu lekcji. Dobrze zorganizowany proces uczenia się nie odbywa się przypadkowo, ale pod okiem instruktora.

Nauczyciele są w stanie lepiej wykorzystać czas zajęć, aby pomóc uczniom osiągnąć ich cele edukacyjne. Termin „planowanie nauczania” można interpretować na kilka sposobów.

Wdrożenie przemyślanego planu lekcji jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Uczenie się jest definiowane jako proces następujących po sobie zdarzeń, a nie tylko jeden aspekt edukacji. Dlatego przydatna może być dyskusja dotycząca planowania nauki w szkole.

Przycisk Powrót do góry