Definicja i rodzaje krytyki dzieł sztuki

Rancakmedia.com – W sztuce często podejmowano krytykę, dlatego w poniższym artykule wyjaśnimy krytykę dzieł sztuki od jej znaczenia i rodzajów.

Krytyka jest normalną reakcją na podziwianie cudzych myśli lub opinii. Wiele osób narażonych na krytykę sztuki utożsamia termin „krytyka” z negatywnym znaczeniem. Kiedy wyrażamy nasze niezadowolenie z kogoś lub czegoś z powodu tego, co uważamy za błąd lub krytykę, oznacza to, że krytykujemy tę osobę.

W przedstawionej tutaj krytyce nie uwzględniono tego uprzedzenia. Dobra odpowiedź na krytykę to taka, która nie tylko wyszukuje wady, ale także pokazuje, jak świetny jest pomysł i jakie kroki podjęto, aby rozwiązać problem.

Definicja krytyki dzieł sztuki

Krytyka sztuki to ocena lub podziw dzieł sztuki, takich jak obrazy, rysunki, rzeźby lub grafiki, poprzez proces studiowania i interpretacji dzieła.

Wyrażona krytyka musi być obiektywna (nie opierać się wyłącznie na zadowoleniu lub niechęci) i poparta argumentami.

Istnieją sposoby krytycznego komentowania dzieł sztuki, w tym ekspozycja, przypadkowy (formalny) opis, interpretacja znaczenia lub znaczenia oraz ocena.

Opierając się na tej perspektywie, nie można oddzielić aktu krytyki artystycznej od czerpania przyjemności ze sztuki. Ogólnie rzecz biorąc, aby docenić sztukę, trzeba zrozumieć wszystkie jej subtelności i być wrażliwym na jej walory estetyczne.

Działania doceniające sztukę wymagają wysiłku, aby uchwycić różne przedmioty twórcze ze wszystkimi ich trudnościami i być bardziej wrażliwym na zawarte w nich walory estetyczne.

Rozpoznając, ciesząc się, kochając i oceniając dzieło sztuki, ktoś, kto potrafi je docenić, zrobi to z wyczuciem.

Formy krytyki dzieł sztuki

Każdy styl krytyki ma różne cechy: środki przekazu, punkty widzenia, cele i zasoby. Krytyka może być formalistyczna, ekspresyjna lub instrumentalna, w zależności od tego, gdzie się zaczyna.

Krytyka formalistyczna

Celem krytyki formalistycznej jest uporządkowanie cech formalnych lub części składowych w określony sposób. W krytyce tej zawarte są również zastrzeżenia do jakości materiałów i metod użytych przy tworzeniu prac.

W krytyce 2D omówione zostaną takie kwestie, jak kolor, linia i faktura obrazu lub projektu graficznego. W krytyce 3D omówione zostaną objętości, materiały, kąty i boki obiektów.

Ekspresyjna krytyka

Jakość wyrażanych pomysłów i emocji można ocenić i odpowiedzieć na nie za pomocą ekspresyjnej krytyki. W większości przypadków ekspresywna krytyka sprawdza, jak dobrze pasuje tytuł, temat, treść i sposób prezentacji pracy.

Krytyka instrumentalistyczna

Zdolność artysty do osiągnięcia celów moralnych lub psychologicznych ocenia się za pomocą krytyki instrumentalistycznej. Ten rodzaj krytyki dotyczy nie tylko formalnej jakości dzieła; przygląda się również kontekstowi historycznemu i/lub współczesnemu.

Rodzaje krytyki dzieł sztuki

Krytyka sztuki ma wiele kategorii w zależności od celu krytyki. Ze względu na te różnice Feldman (1967) mówi, że krytykę artystyczną można podzielić na kilka typów.

Popularna krytyka (popularna krytyka)

Popularna krytyka to krytyka dzieł sztuki przeznaczonych do powszechnej lub popularnej konsumpcji. Odpowiedź na tę krytykę jest ogólna, na przykład wprowadzenie lub publikacja pracy. Najpopularniejsze krytyczne uwagi są napisane jasnym i prostym językiem, który jest łatwy do zrozumienia.

Krytyka dziennikarska

Krytyka dziennikarzy jest godna uwagi, ponieważ opiera się na publicznie dostępnych komentarzach lub ocenach. Krytyka dziennikarska może być przekazywana za pośrednictwem mediów głównego nurtu, zwłaszcza gazet.

Różnica między krytyką popularną a krytyką dziennikarską polega na głębszych i ostrzejszych ocenach. Tego rodzaju krytyka łatwo zmienia punkt widzenia ludzi.

Krytyka naukowa

Krytyka naukowa to krytyka naukowych dzieł sztuki. Krytyka, która bierze pod uwagę umiejętności, wiedzę i wrażliwość emocjonalną danej osoby podczas oceny pracy lub reagowania na nią.

Krytyka naukowa jest często oferowana przez krytyków, którzy mają ugruntowane umiejętności w zakresie przedmiotów artystycznych lub prezentują zgodnie z zasadami i metodami krytyki akademickiej.

Kolekcjonerzy lub kuratorzy instytucji artystycznych, takich jak muzea, galerie, domy aukcyjne i inne organizacje artystyczne, często używają tej krytyki jako odniesienia.

Krytyka edukacyjna (krytyka pedagogiczna)

Krytyka edukacyjna to działalność polegająca na krytyce dzieł sztuki, która ma na celu rozwijanie wrażliwości twórczej i estetycznej przedmiotu podczas studiowania sztuki, w tym przypadku nauczyciela jako przewodnika i uczniów jako twórców krytyki. Tej krytyki uczy się w szkołach artystycznych.

Najważniejszym aspektem pisania krytycznego jest dogłębne zrozumienie filozofii, historii i krytyki sztuki jako całości. Opis, analiza, interpretacja i ocena to cztery fazy krytyki artystycznej.

Opis jest początkowym etapem pisania krytyki artystycznej. W opisie pokazuje wyjaśnienie przedmiotu, który jest uchwycony wizualnie lub audiowizualnie przez pięć zmysłów. Opisy zawierają rzeczowe objaśnienia wyświetlanych obrazów.

Kolor, linia, forma, kształt, przestrzeń i faktura to tylko niektóre elementy, które wchodzą w skład analizy krytyki artystycznej. Ponadto zastosowanie koncepcji sztuki, takich jak jedność, równowaga, kontrast, akcentowanie, kompozycja, rytm i proporcja, jest również opcją w dziedzinie komunikacji wizualnej.

W opracowaniu omówiono przyczyny, dla których malarze wykorzystują określone aspekty sztuki. Interpretacja w krytyce bada, w jaki sposób sztuka próbuje komunikować się z publicznością i jak reakcje odbierane przez obserwatorów mają się do tego, co ma być przekazane w dziele.

Interpretacja znaczenia dzieła sztuki obejmuje kluczowe motywy w dziele, symbole, które starają się pojawić w oprawie wizualnej oraz pewne wskazówki. Ostatnim etapem krytyki wizualnej jest ocena dzieł sztuki. Widoczność dzieła mierzy się tym, czy dzieło zostało zauważone.

Oprócz podejść i obserwacji istnieje czysta wiedza, która odwołuje się do wartości filozoficznych, aby spojrzeć na dzieło w kategoriach formy i symptomów postaci. Krytyka sztuki jest również używana jako standard, aby móc zrozumieć głębszy sens sztuki niż jej wartość.

Funkcja krytyki dzieł sztuki

Oprócz zwiększania zrozumienia i zadowolenia z dzieła, krytyka jest również wykorzystywana jako punkt odniesienia dla poprawy jakości procesu tworzenia sztuki zgodnie z postępem i wymaganiami świata sztuki.

Krytyka artystyczna jako forma autorefleksji w celu rozwijania świadomości, zrozumienia i kontemplacji oraz twórczości Dzieło sztuki może być ocenione przez krytyka jako źródło inspiracji dla innych dzieł.

Reakcja i ocena znanego krytyka wpływa na poczucie jakości widza w taki sposób, że może zmienić wartość pieniężną samego dzieła.

Krytycy sztuki, którzy koncentrują się na dwuwymiarowych dziełach sztuki, takich jak obrazy, fotografie, projekty produktów, logotypy i kaligrafia, oceniają dzieła pod względem długości i szerokości. Krytycy trójwymiarowych dzieł sztuki recenzują dzieła sztuki, które mają trzy wymiary, a mianowicie długość, szerokość i wysokość lub objętość, takie jak rzeźby, ceramika, rękodzieło i inne.

Kroki w krytyce artystycznej

Krytyka dzieła sztuki zwykle nie ma na celu ujawnienia wad, braków lub słabości dzieła sztuki. Z drugiej strony artysta może poznać zalety własnej sztuki, a także prace innych dzięki tej krytyce.

W książce Tri Aru Wiratno Critical Culture-Based Art Criticism stwierdza się, że krytyka sztuki przechodzi przez wiele etapów.

  1. Połącz jak najwięcej ocenianych utworów z innymi utworami tego samego gatunku.
  2. Określ cel lub funkcję badanej pracy.
  3. Określ określoną liczbę zadań „odbiegających” od bieżącego.
  4. Sprawdź pracę, aby zobaczyć, czy są jakieś szczególne wymagania lub punkty widzenia do rozważenia.

Czy docenianie sztuki i krytyka pracy to to samo?

Ta dwójka nie jest taka sama, pomimo bliskiego związku. Krytyka sztuki różni się od uznania tym, że skupia się bardziej na reakcjach na dzieła sztuki, podczas gdy uznanie skupia się bardziej na pozytywnych i negatywnych aspektach dzieł sztuki.

Te informacje o zaletach i wadach są wykorzystywane do zmiany perspektywy ludzi na temat jakości i wartości pieniężnej (ceny) dzieła sztuki. Jest używany jako standard do ulepszania procesu twórczego i produktu końcowego.

Etapy pisania krytyki dzieł sztuki

Pisząc krytykę dzieł sztuki, krytyk musi przejść różne etapy, w tym:

Opis

Opis jest niezbędnym etapem, aby móc zidentyfikować, zapisać lub opisać wszystko, co można zaobserwować, a nie próbować analizować lub wyciągać wnioski.

Krytyk musi być zaznajomiony z żargonem świata sztuki, aby dojść do świadomego wniosku. Bez wiedzy krytyk nie będzie w stanie zrozumieć, co dzieje się w dziele, na które patrzy.

Analiza formalna

Analiza formalna jest etapem krytyki sztuki, aby móc prześledzić dzieło sztuki na podstawie jego struktury formalnej i poszczególnych jego części.

W tym momencie krytyk powinien dobrze rozumieć podstawowe dzieła sztuki i zasady rządzące ich łączeniem w dzieło sztuki.

Interpretacja

Na etapie interpretacji dzieła sztuki tematy, nad którymi należy pracować, podane symbole lub postawione wyzwania są uwzględnione w procesie interpretacji. Punkt widzenia i zrozumienie krytyka wpływają na tę interpretację. Im szerszy punkt widzenia krytyka, tym głębsza jest interpretacja krytykowanego dzieła.

Ocena lub ocena

Jakość dzieła można ocenić, porównując je z innymi dziełami sztuki tego samego gatunku. Porównanie to dotyczy różnych elementów, które będą istotne dla pracy, w tym cech formalnych i aspektów kontekstowych.

Krytyka artystyczna to ocena lub podziw dla dzieł sztuki poprzez proces studiowania i interpretacji dzieła. Krytyka może być formalistyczna, ekspresyjna lub instrumentalna, w zależności od tego, gdzie się zaczyna.

Każdy styl krytyki ma różne cechy, środki przekazu, punkty widzenia, cele i zasoby. Krytyka sztuki ma wiele kategorii w zależności od celu krytyki.

Wniosek

Krytycy sztuka to ocena lub podziwianie dzieł sztuki poprzez proces studiowania i interpretacji dzieła. Krytyka może być formalistyczna, ekspresyjna lub instrumentalna, w zależności od tego, gdzie się zaczyna.

Każdy styl krytyki ma różne cechy, środki przekazu, punkty widzenia, cele i zasoby. Krytyka sztuki ma wiele kategorii w zależności od celu krytyki.

Przycisk Powrót do góry