Zrozumienie celów udziału w rynku i sposobów jego zwiększenia

Rancakmedia.com – Zrozumienie udziału w rynku jest w zasadzie częścią wszystkich próśb o produkty, które opisują grupy konsumentów w zależności od pewnych cech. Musisz znać wyrażenie Udział w rynku dla tych z Was, którzy są w biznesie od dłuższego czasu lub pracują dla dużego biznesu.

Oczywiście to podstawowe zdanie zostało zrozumiane, zrozumiane i zastosowane przez ludzi biznesu, ponieważ udział w rynku wpływa na sukces firmy, ale wielu nie rozumie tego udziału w rynku.

Zasadniczo udział w rynku to odsetek rynków lub klientów, których firma obejmuje na określonym rynku branżowym. Marketerzy muszą być w stanie przełożyć i włączyć cele sprzedażowe do tego udziału w rynku, aby wykazać, czy prognozy są osiągane poprzez zwiększanie rynku, czy też odbieranie udziału w rynku obecnym konkurentom.

Ten udział w rynku jest częścią rynku, która może być kontrolowana przez podmioty gospodarcze i potencjałem, do którego można dotrzeć. Ten cień rynkowy reprezentuje również segmentację konsumentów na podstawie dochodów, płci, wieku, pozycji społecznej i wykształcenia. Tutaj znane jest wycofywanie i odczytywanie informacji o udziale w rynku.

Wyjaśnienie dotyczące udziału w rynku

Udział w rynku to w zasadzie udział w całym popycie na produkt, który opisuje grupowanie konsumentów w zależności od pewnych cech. Klientów można klasyfikować ze względu na dochód, płeć, wiek, pozycję społeczną oraz wykształcenie.

Udział w rynku można również rozumieć jako udział firmy w rynku i całym jej potencjale sprzedażowym, który zwykle wyrażany jest w procentach. Udział w rynku oznacza również łączną wartość sprzedaży przedsiębiorstwa z różnych źródeł przy łącznej wartości towarów w danej branży.

Cele udziału w rynku

Udział w rynku lub udział w rynku jest często kojarzony i używany jako unikalny wskaźnik konkurencyjności rynkowej, który ma na celu pokazanie, jak dobrze i jak dobrze radzi sobie z konkurentami. To narzędzie metryczne jest również pomocne w dokonywaniu oceny zmian w przychodach ze sprzedaży, co pomaga menedżerom ocenić kluczowe wymagania ich rynku.

Korzystając z tej techniki, mogą oceniać różne czynniki, w tym zmiany rynkowe, trendy rynkowe, klientów lub konkurentów w tym samym sektorze firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, wzrosty sprzedaży wynikające z popytu pierwotnego są tańsze i bardziej opłacalne dla firmy niż zyski rynkowe od tych samych konkurentów.

Z drugiej strony utrata udziału w rynku nieuchronnie będzie oznaczać poważne długoterminowe problemy, które będą wymagały zmiany dotychczas stosowanego podejścia.

Definicja udziału w rynku i jego cel

Firma, której udział w rynku jest poniżej średniej, może nie przetrwać długo, ponieważ towary i schematy udziału w rynku są również wczesnymi wskaźnikami potencjału lub trudności w przyszłości.

Różne badania wykazały, że udział w rynku może być atutem potrzebnym i pożądanym przez wiele konkurencyjnych firm. Jednak wielu ekspertów twierdzi, że strategia ekonomiczna firmy nie powinna zawierać celów ani podstawowych kryteriów udziału w rynku.

Wykorzystanie tego udziału w rynku może służyć jedynie jako podstawa do pomiaru wyników konkurencyjnych firm, aby pomóc w stworzeniu i zbudowaniu systemu firmowego opartego na starannej ocenie wpływu każdej polityki na udział w rynku jej konkurenta.

Pomiar sukcesu udziału w rynku firmy

Jak stwierdzono, udział w rynku jest jednym z mierników, których firmy mogą używać do oceny wyników firmy w porównaniu z konkurencją.

Na przykład ABC ma docelowy udział w rynku wynoszący 10% z całego rynku w 2018 r. Aby dotrzeć do rynku docelowego, firma ABC potrzebuje Rp. 40 milionów kosztów reklamy.

Jeśli następnie firma ABC uzyska udział w rynku powyżej 10%, wówczas jej wyniki uznaje się za bardzo dobre. I odwrotnie, gdy ABC ma tylko 9-procentowy udział w rynku, jego wyniki marketingowe będą oceniane gorzej i będą miały problemy ze skutecznością i wydajnością.

Istnieje wiele powodów, które uniemożliwiają firmom osiągnięcie ich udziału w rynku, w tym zbyt wysoki udział w rynku, zwiększona konkurencja firmy, zmniejszona konkurencyjność i promocje, które nie mogą dotrzeć do rynku docelowego lub nieodpowiednie rynki docelowe.

Rodzaj udziału w rynku

Aby dowiedzieć się więcej o udziale w rynku, musisz wiedzieć, jaki rodzaj udziału w rynku jest odpowiedni dla Twojej firmy. Dlaczego? Ponieważ przed i po analizie sprzedaży produktów każda firma będzie mogła uzyskać informacje dotyczące jej udziału w rynku.

Ten udział w rynku opiera się na dwóch różnych rodzajach udziału w rynku, a mianowicie wartości i wolumenie, które mają własne wskaźniki pomiaru.

Całkowity udział w rynku zostanie określony na podstawie całkowitej segmentacji sprzedaży dla danego rodzaju udziału w rynku. Zrozumiałe jest w tym przypadku, że wszystkie dane na podstawie osiągnięcia ceny będą kalkulowane przez firmę.

Całkowity udział w rynku zostanie określony pod względem typu wartościowego udziału w rynku w oparciu o wszystkie sektory sprzedaży. W ten sposób firma może obliczyć wszystkie dane na podstawie wyników cenowych.

Wszystkie dane oparte są na danych sprzedażowych związanych z liczbą wykorzystanych jednostek w zależności od typu wielkości udziału w rynku. Ten rodzaj udziału w rynku będzie bardziej koncentrował się na całości produktu oferowanego obecnie na rynku.

Zwykle dwóch powyższych rodzajów udziału w rynku nie można umieścić w tym samym punkcie liniowym, ponieważ firma ma większą wartość, ale wielkość udziału w rynku jest niska.

Jak zwiększyć udział w rynku

Rozumiejąc znaczenie udziału w rynku w biznesie, zrozumiesz mocne i słabe strony firmy i będziesz w stanie przewidzieć potrzeby rynku.

Możesz ocenić zalety i wady firmy za pomocą techniki SWOT. W ten sposób można dowiedzieć się, co jest potrzebne do zwiększenia produkcji firmy.

Musisz jednak zrobić coś innego, aby zwiększyć udział w rynku lub udział w rynku swojej firmy. Sposób, w jaki możesz spróbować, to:

  • Wybierz nowy rodzaj działalności bez dużej konkurencji.
  • Musisz myśleć, że możesz skutecznie zarządzać biznesem.
  • Określ wizję i cele biznesowe firmy
  • Analizuj mocne strony konkurencji.
  • Monitoruj zmiany cen w branży i ustalaj najbardziej odpowiednią cenę.
  • Zbuduj i zbuduj szeroką sieć rynkową, aby umożliwić rozwój firmy.

Zalety i wady udziału w rynku

Poniżej przedstawiono zalety i wady udziału w rynku.

Zysk udziału w rynku

Jak wspólnie dyskutowaliśmy, ten udział w rynku jest narzędziem do tworzenia strategii, dlatego firmy muszą uznać zalety udziału w rynku jako wskaźnika wartości.

Główną zaletą udziału w rynku jest to, że można go wykorzystać jako porównanie dwóch lub więcej firm konkurować na rynku i może również wskazywać ogólny poziom konkurencji między wszystkimi firmami w tej samej branży.

Zatem udział w rynku lub udział w rynku może następnie wskazywać na wzrost firmy. Kiedy firma widzi wzrost udziału w rynku przez kilka kolejnych kwartałów, rozumie już właściwe metody produkcji i rynek towarów zgodnie z potrzebami rynku.

Utrata udziału w rynku

Jako narzędzie do kreowania własnego wizerunku firmy, Udział w rynku ma również swoje wady. Sama wartość udziału w rynku byłaby bezwartościowa. Całkowity przychód dostarczy niewiele informacji o zarobkach firmy jako kluczowym elemencie określającym udział w rynku.

Jeśli firma ma największy udział w rynku, ale ma tylko niewielką przewagę w porównaniu z innymi firmami z tej samej branży, udział w rynku może być mniej znaczącym wskaźnikiem obecnego i przyszłego sukcesu firmy.

Udział w rynku może również pokazywać informacje rynkowe w porównaniu z firmami, ponieważ niektóre rynki już dominują nad jedną lub grupą firm, co uniemożliwia innym firmom konkurowanie w branży.

Władza monopolistyczna, którą tworzą, prawie utrudnia rozwiązanie innych małych firm, a analiza udziału w rynku jeszcze bardziej wzmocni pogląd, że małe firmy mogą osiągać tylko niewielkie zyski.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące powyższej dyskusji.

Jak obliczyć udział w rynku

Zazwyczaj udział w rynku oblicza się, dzieląc sprzedaż firmy w danym okresie przez łączną sprzedaż branży w tym samym okresie.

Jak znaleźć udział w rynku

Udział firmy w rynku można określić, dzieląc jej łączną sprzedaż lub przychody przez łączną sprzedaż branży w ciągu roku podatkowego. Użyj tego wskaźnika, aby uzyskać przegląd wielkości firmy w stosunku do branży.

Dlaczego udział w rynku jest ważny dla firmy

W szczególności, gdy udział w rynku rośnie, firmy mają zwykle wyższe marże zysku, zmniejszone wskaźniki kupna do sprzedaży, niższe koszty marketingu jako procent sprzedaży, wyższą jakość i droższe produkty.

Wniosek

Wzrost sprzedaży wynikający z popytu pierwotnego jest tańszy i bardziej opłacalny dla firmy niż przewaga rynkowa tych samych konkurentów. Udział w rynku można wykorzystać jako porównanie dwóch lub więcej firm konkurujących na tym samym rynku. Może również pokazać ogólny poziom konkurencji między wszystkimi firmami w branży.

Przycisk Powrót do góry