4 elementy analizy SWOT, cel i korzyści

Rancakmedia.com – W poniższym artykule szczegółowo omówimy komponent analizy SWOT, wraz z jego znaczeniem, korzyściami, celami, sposobem korzystania z niego, a także czynnikami, patrz więcej szczegółów poniżej.

Możliwe, że podczas pracy lub zarządzania firmą spotkałeś się ze zwrotem „analiza SWOT”. Korzystając z tej analizy, menedżerowie mogą projektować krótko- i długoterminowe plany firmy, które pomogą im osiągnąć cele i udoskonalić analizę.

Przeprowadzenie analizy SWOT to doskonała technika analizy Twojej firmy lub projektu, niezależnie od tego, czy masz tylko dwieście, czy pięćset osób. Jak więc zastosować tę analizę? Chodź, zobacz recenzje związane z komponentem analizy SWOT poniżej!

Definicja analizy SWOT

SWOT oznacza mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia i jest akronimem planowania strategicznego (zagrożenia). Potencjalne mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia organizacji są analizowane i oceniane za pomocą analizy SWOT.

Te analizy SWOT mogą wydawać się proste, ale gdy zostaną wykonane w sposób przemyślany i oparty na współpracy, mogą ujawnić rzeczy, o których wcześniej nie zdawałeś sobie sprawy.

Chociaż analiza SWOT może pokazać mocne strony Twojej firmy, może również ujawnić jej słabości i zagrożenia; dlatego ważne jest porównanie tych dwóch.

Dotyczy to również sytuacji, gdy Ty lub Twoja firma martwicie się słabościami organizacyjnymi. Analiza biznes Wnikliwy przegląd może ujawnić niedostrzegane wcześniej możliwości uzupełnienia braków w firmie.

Możesz przeprowadzić analizę SWOT, aby poznać okoliczności i uwarunkowania swojej firmy przed podjęciem decyzji o nowej strategii. Dowiedz się, które techniki działają skutecznie, a które nie.

Analiza SWOT dostarczy Ci wyczerpującej listy działań, które możesz podjąć, aby poprawić swoje mocne strony, pokonać słabe strony, wykorzystać szanse i wyeliminować zagrożenia.

Analiza SWOT to plan strategiczny, który służy do znajdowania, analizowania i oceny elementów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na rentowność projektu, firmy, produktu lub osoby.

Założycielem tej strategii jest Albert Humphrey, brytyjski teoretyk biznesu specjalizujący się w zarządzaniu organizacją i transformacji kulturowej.

Strategię tę stworzył pracując w Stanford Research Institute (SRI) w latach 60. i na początku lat 70. XX wieku. Ponieważ tak wiele informacji można upchnąć na tak małym obszarze, podejście to jest często stosowane w świecie biznesu do generowania map myśli.

Analiza SWOT składa się z czterech podstawowych czynników, a mianowicie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

Poniżej znajduje się wyjaśnienie czterech elementów:

Elementy analizy SWOT

Możesz podzielić analizę SWOT na analizę składową, gdy zrozumiesz, co to jest. Przyjrzyjmy się każdemu z nich głębiej Element analizy SWOT Ten.

Silne strony

Mocne strony opisują umiejętności i zalety firmy oraz sposób, w jaki te mocne strony pomagają wyróżnić się na tle konkurencji. Mogą to być aktywa niematerialne, takie jak silne kierownictwo, silny zespół, technologia lub zasoby ludzkie Twojej firmy.

Słabości

Co więcej, ten jeden element analizy SWOT uniemożliwia firmie z brakami działanie z najwyższą wydajnością, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Rozwój i wyniki firmy ulegną pogorszeniu z powodu zmiennych, które nie spełniają kryteriów, które powinny.

Na szczęście problemy w firmie nadal można kontrolować. Rzeczy takie jak brak wiedzy w danej dziedzinie, maszyny lub sprzęt niskiej jakości, podejmowanie złych decyzji itp. można uniknąć i wyeliminować.

Możliwości

Nierzadko dobre rzeczy przytrafiają się Twojej firmie z powodu okoliczności, na które nie masz wpływu. Producenci samochodów mogą eksportować swoje pojazdy na inne rynki i odnotować wzrost sprzedaży lub udziału w rynku, jeśli rząd obniży stawkę podatkową.

Groźby

Ostatnim elementem analizy SWOT są zagrożenia, czyli zagrożenia, które mogą obejmować wszystko, co ma negatywny wpływ na firmę z zewnątrz, takie jak niedobór zasobów ludzkich, rosnące ceny surowców lub rosnąca liczba konkurentów.

Bądź świadomy środowiska i okoliczności swojej firmy, aby radzić sobie z problemami zewnętrznymi. Sprawdź, czy firma ma znaczne zadłużenie lub inne problemy z przepływami pieniężnymi, które mogą narażać ją na wahania rynkowe.

Jak korzystać z analizy SWOT

Podstawowym celem przeprowadzenia analizy SWOT jest zwiększenie zrozumienia, jakie aspekty są zaangażowane w dokonywanie strategicznych wyborów firmy.

Analiza SWOT to potężne narzędzie, z którego każda firma może skorzystać, aby lepiej zrozumieć rynek i zaplanować przyszłość.

Możemy przeanalizować każdy z czterech elementów analizy SWOT. Mocne i słabe strony można znaleźć tylko wewnątrz.

Oznacza to, że od czasu do czasu możesz swobodniej zarządzać i kontrolować sytuacje. Szanse i zagrożenia są jednak zewnętrzne i czy nam się to podoba, czy nie, trudno będzie zarządzać tymi dwoma aspektami, ponieważ są one elastyczne i od czasu do czasu się zmieniają.

Zmienne wewnętrzne w analizie SWOT dotyczą głównie zasobów fizycznych (obiekty, lokalizacje i wyposażenie), zasobów ludzkich i zasobów ludzkich. finanse (finansowanie, inwestycja, źródło dochodu).

Tymczasem demografia, trendy gospodarcze (lokalne, krajowe, międzynarodowe), trendy rynkowe (nowe produkty, nowe technologie, zmieniające się potrzeby konsumentów), dostęp i relacje z dystrybutorami lub dostawcami, regulacje polityczne, środowisko, gospodarka i tak dalej. można określić jako czynniki zewnętrzne.

Cel i zalety analizy SWOT

Analiza ta jest przeprowadzana dogłębnie w celu określenia rentowności lub trwałości firmy w perspektywie długoterminowej.

Mówiąc najprościej, analiza ta jest przeprowadzana w celu uzyskania przeglądu problemów, przed którymi stoi lub które mogą napotkać firma.

Analiza SWOT ma tę zaletę, że oferuje sugestie dotyczące wzmacniania mocnych stron, wzmacniania słabych stron, zachowania szans i zapobiegania możliwym szkodom. Analiza ta może być również wykorzystana do określenia priorytetów firmy.

W ten sposób firmy mogą dowiedzieć się, jaki jest potencjał rynkowy, możliwości rynkowe i interesy, które można zrealizować, oraz silna konkurencyjność rynkowa w stosunku do konkurentów.

Czynnik wpływający

Zarówno wpływy wewnętrzne, jak i zewnętrzne odgrywają znaczącą rolę we wpływaniu na cztery aspekty uwzględnione w tej analizie.

Mocne i słabe strony to dwa elementy, które składają się na wewnętrzne zmienne firmy. Firma będzie miała pozytywny wpływ, jeśli wyniki analizy wykażą, że ma więcej mocnych stron niż wad.

Te wewnętrzne elementy obejmują mocne strony i ograniczenia, pieniądze i zasoby dostępne dla firmy itp. Natomiast zmienne zewnętrzne to elementy pochodzące spoza firmy, na które składają się dwa składowe, a mianowicie szanse i zagrożenia.

Rzeczy poza działalnością firmy określane są jako „wpływy zewnętrzne”. Wpływy zewnętrzne obejmują kulturę, środowisko, politykę społeczno-polityczną, źródła pieniędzy, ekonomię, ideologię, ograniczenia rządowe, trendy, postęp techniczny i wydarzenia, które mają miejsce.

Często zadawane pytania

Poniżej zamieściliśmy również pytania i odpowiedzi, które nadal są związane z komponentem analizy SWOT.

Jak stosuje się analizę SWOT?

Podejście składające się z analizy SWOT jest idealnym narzędziem do wykrywania problemów z czterech różnych punktów widzenia, gdzie zastosowanie polega na: Jak mocne strony mogą wykorzystać istniejące możliwości. Jak pokonać ograniczenia (słabości), które utrudniają rentowność.

Jaka jest różnica między słabymi stronami a zagrożeniami?

Niedobór jest nieodłączną słabością Twojej firmy. Podczas gdy zagrożenia to zagrożenia zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na Twoją firmę,

Jaka jest rola analizy SWOT w kompilacji strategii firmy?

Jednym ze sposobów opracowania strategii organizacji jest wykorzystanie analizy SWOT. Ta analiza opiera się na rozumowaniu, które może zmaksymalizować mocne strony i możliwości, jednocześnie zmniejszając słabe strony i zagrożenia.

Wniosek

Przeprowadzenie analizy SWOT to doskonała technika analizy firmy lub projektu. Elementy analizy SWOT w postaci mocnych i słabych stron organizacji, szans i zagrożeń są analizowane i oceniane za pomocą akronimu planowania strategicznego SWOT.

Korzystając z tej analizy, menedżerowie mogą projektować krótko- i długoterminowe plany firmy. Mocne strony opisują umiejętności i korzyści firmy. Więc to są informacje, które omówiliśmy w odniesieniu do składników pełnej analizy SWOT do jej czynników.

Przycisk Powrót do góry