Zrozumienie międzykulturowej komunikacji biznesowej

Rancakmedia.com – Umówmy się na zrozumienie komunikacja biznesowa międzykulturowych, w celu dobrej komunikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym artykułem.

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w rozwoju biznesu. Sukces firmy zależy od zdolności jej pracowników do skutecznej komunikacji między sobą. Międzykulturowa komunikacja biznesowa wymaga od organizacji zwracania uwagi na różnice kulturowe.

Ta komunikacja może zniwelować różnice kulturowe między ludźmi, którzy wchodzą w interakcje. Te różnice kulturowe obejmują idee, wartości, metody działania i pochodzenie kulturowe. Rozpoczynając działalność w nowym kraju, bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca dobrze rozumiał lokalną kulturę.

Kultura jest elementem wpływającym na komunikację. Z tego powodu kultura może stwarzać przeszkody w skutecznej komunikacji. Jest to bardziej widoczne w międzykulturowej komunikacji biznesowej. Zrozumienie różnic kulturowych jest ważną umiejętnością.

Zrozumienie definicji międzykulturowej komunikacji biznesowej

Międzykulturowa komunikacja biznesowa odnosi się do przekazywania pomysłów i informacji, które ma miejsce, gdy ludzie z różnych środowisk kulturowych wchodzą w interakcje w sposób profesjonalny. Zarówno marketerzy, jak i klienci mają różne kultury.

Co najmniej jedna ważna część innej kultury, taka jak język, religia, normy społeczne, wartości, wykształcenie lub styl życia, wchodzi w grę, gdy te dwie grupy wchodzą w interakcje. Komunikacja, która ma miejsce, może być głosowa lub niewerbalna. Ta komunikacja odbywa się poprzez uwzględnienie zmiennych kulturowych lokalizacji, regionu lub narodu.

Przykłady wymian międzykulturowych, które zachodzą nie tylko między różnymi krajami i cywilizacjami, ale także między różnymi częściami świata. Ta komunikacja biznesowa wymaga od firm lub organizacji zwracania większej uwagi na szacunek kulturowy.

Konsumenci mają prawo do własnej kultury i ten szacunek opiera się na tej zasadzie. Poszanowanie kultury, która istnieje u klienta, może zadecydować o sukcesie marketerów.

Znaczenie międzykulturowej komunikacji biznesowej

Komunikacja interpersonalna, która obejmuje biznes w różnych kulturach, nazywana jest komunikacją międzykulturową. Międzykulturowa komunikacja biznesowa jest ważna, ponieważ pomaga ludziom z różnych kultur zrozumieć się nawzajem.

Międzykulturowa komunikacja biznesowa ma kluczowe znaczenie dla sukcesu marketingu produktu. Poszanowanie wartości klienta i praw kulturowych jest kluczem do osiągnięcia międzykulturowej komunikacji biznesowej.

Znajomość języka uznawanego na arenie międzynarodowej nie jest jedyną rzeczą potrzebną do międzykulturowej komunikacji biznesowej, ważna jest również lepsza znajomość innych kultur.

Korzyści z międzykulturowej komunikacji biznesowej

Oto niektóre z korzyści, jakie można osiągnąć dzięki międzykulturowej komunikacji biznesowej:

Łączenie różnic kulturowych

Zaletą międzykulturowej komunikacji biznesowej jest to, że łączy różnice kulturowe w obrębie dowolnej firmy lub w bieżącej działalności. Interakcja będzie przebiegać łatwiej i skuteczniej, jeśli masz zdolność komunikowania się.

Uprość proces negocjacji

Kiedy międzykulturowa komunikacja biznesowa jest doskonała, negocjacje stają się prostsze. Z tego powodu Twoja organizacja i inne firmy będą czuły się bardziej komfortowo, przyjmując oferty współpracy, jeśli potrafisz skutecznie komunikować swoje umiejętności.

Otwieranie wspaniałych możliwości współpracy

Celem komunikacji międzykulturowej jest uświadomienie firmom różnorodności lokalnych i międzynarodowych kultur korporacyjnych. Firma może poszerzyć swoje horyzonty, aby współpracować z innymi firmami po zrozumieniu tej koncepcji.

Funkcja komunikacji międzykulturowej

Edukowanie firm o kulturach innych firm, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Firma może poszerzyć swoje horyzonty, aby współpracować z innymi firmami po zrozumieniu tej koncepcji.

Bariery w międzykulturowej komunikacji biznesowej

W prowadzeniu komunikacji biznesowej przeszkodą stają się różne aspekty, a mianowicie:

nieporozumienie

Komunikacja międzykulturowa jest najbardziej utrudniona przez nieporozumienia. To samo może przytrafić się ludziom z różnych środowisk kulturowych i światopoglądów.

Normy i role

Normy to standardy, które oceniają, czy dane działanie jest kulturowo akceptowalne lub właściwe. Normy i role mogą utrudniać komunikację, gdy ludzie z różnych kultur nie rozumieją lokalnych norm.

Przekonania i wartości

W zależności od wychowania kulturowego, podstawowe idee i wartości mogą się znacznie różnić. Te przekonania i wartości muszą być zrozumiałe dla każdej ze stron, aby komunikacja międzykulturowa mogła przebiegać płynnie.

Stereotypy

Stereotypy to oceny oparte na błędnych informacjach. To jest największy powód różnic w opiniach na temat kultur innych ludzi. Nadmierne uprzedzenia kulturowe mogą prowadzić do niepokoju i błędnej interpretacji.

Jak pokonać międzykulturowe bariery komunikacji biznesowej

Aby przezwyciężyć przeszkody, potrzebne są szkolenia rozwijające kompetencje w tego rodzaju komunikacji. Poszanowanie wartości, zwyczajów i przekonań innych ludzi jest ważnym aspektem pracy nad celami organizacji.

Kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej

Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna to zdolność do zaangażowania się w grupę działań w celu komunikowania się. Ten talent jest połączony z informacjami, umiejętnościami i postawami. Umiejętności komunikacji międzykulturowej wspierane są przez 3 filary, a mianowicie:

  1. Wrażliwość międzykulturowa
  2. Świadomość międzykulturowa
  3. Możliwości międzykulturowe

Kompetencje międzykulturowe można rozwijać w następujący sposób:

Trening wiedzy międzykulturowej

Do pewnego stopnia szkolenie to służy zrozumieniu i docenieniu różnic kulturowych. Wartości, przekonania, postrzeganie i interpretacje to tylko kilka przykładów tego, na co ludzie mają różne perspektywy i pomysły. Dzięki temu kursowi ludzie lepiej zrozumieją pracę w różnych kulturach.

Trening językowy

Międzykulturowa komunikacja biznesowa w organizacjach wielokulturowych jest utrudniona przez bariery językowe. Szkolenia językowe zmniejszą ilość trudności w nawiązywaniu komunikacji z innymi kulturami.

Obustronnie korzystne egzekwowanie zasad

Nawet jeśli mają różne kultury, firmy lub organizacje muszą ustanowić zasady, które pomogą zarówno pracownikom z tej samej kultury, jak i pracownikom z innych kultur.

Cel międzykulturowej komunikacji biznesowej

Oto kilka dodatkowych celów międzykulturowej komunikacji biznesowej:

Zrozumienie kultury

Celem prowadzenia międzykulturowej komunikacji biznesowej jest zdobycie wiedzy o kulturze miejsca przed wykorzystaniem go do celów biznesowych.

Dzięki lepszemu zrozumieniu kultury organizacyjnej liderzy biznesowi nie muszą już zastanawiać się, jak uruchomić i uruchomić swoją działalność.

Zmniejszanie barier

Drugim celem jest minimalizowanie barier komunikacyjnych poprzez rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji, ponieważ skuteczna komunikacja jest pierwszym krokiem do zbudowania odnoszącego sukcesy i dobrze prosperującego biznesu.

Bariery w komunikacji międzykulturowej dla każdej firmy można odpowiednio usunąć, gdy międzykulturowa komunikacja biznesowa ma już doskonałą komunikację.

Długoterminowa ciągłość biznesowa firmy jest zdecydowanie wzmocniona, gdy bariery komunikacji międzykulturowej są redukowane poprzez komunikację międzykulturową.

Unikanie konfliktu

Trzecim celem jest zapobieganie sporom w trakcie prowadzenia działalności, jak również po jej uruchomieniu. Sporów, takich jak protesty społeczności, odrzucenie społeczności, zakazy społeczności i inne konflikty, można uniknąć dzięki międzykulturowej komunikacji biznesowej, która ma ten jeden cel w biznesie. Skuteczna komunikacja zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy jest niezbędna, aby uniknąć problemów.

Czułość ostrzenia

Właściciele firm muszą zwracać szczególną uwagę na otoczenie wokół swojej firmy. W przeciwnym razie ludzie w okolicy nie myśleliby o nich ani o prowadzonej przez nich firmie.

W związku z tym czwartym celem komunikacji biznesowej jest zwiększenie wrażliwości biznesmena, a przynajmniej jego wrażliwości emocjonalnej.

Ten czwarty cel jest często spotykany w firmach, które zapewniają fundusze CSR lub inne formy wsparcia społecznościom wokół ich firm. Ludzie będą myśleć lepiej o firmie, jeśli ma ona reputację zwracania uwagi na potrzeby swoich klientów.

Poszerzaj wiedzę

Drugim celem jest zwiększenie wiedzy ludzi biznesu na temat kultury regionu, w tym tradycji, biznesu i statusu społeczno-ekonomicznego. Kiedy przedsiębiorca ma wystarczająco dobre rozeznanie w kulturze danego miejsca, gdy chce stworzyć i uruchomić biznes w tej lokalizacji, z łatwością będzie w stanie dostosować się do środowiska tego obszaru.

Realizacja strategii biznesowej

Drugim celem międzykulturowej komunikacji biznesowej jest oczywiście realizacja biznesplanu, który został sporządzony, czyli innymi słowy rozwinięcie skrzydeł biznesowych, które zostały zbudowane.

Do pewnego stopnia powodzenie lub porażka tego konkretnego celu jest nadal związana ze zrozumieniem lokalnej kultury. Innymi słowy, pomyślne wdrożenie biznesplanu zależy od zrozumienia kultury witryny biznesowej.

Popraw komunikację.

Międzykulturowa komunikacja biznesowa ma również na celu zwiększenie intensywności komunikacji. Zwiększając intensywność komunikacji, bardzo ważne będzie przekazywanie komentarzy, krytyki lub sugestii dotyczących firmy, patrząc na wszystkie elementy kultury w lokalizacji, aby zapewnić ciągłość biznesową.

I odwrotnie, gdy międzykulturowa komunikacja biznesowa jest prowadzona z niewielką intensywnością, firma nie otrzyma krytyki, pomysłów ani innych wartościowych informacji dla firmy.

Czynniki międzykulturowej komunikacji biznesowej

Aby zarządzać firmą, która uwzględnia uwarunkowania międzykulturowe na danym obszarze, profesjonaliści biznesowi muszą zwrócić uwagę i przeanalizować różne zmienne właściwe dla kultury i zwyczajów danego miejsca, zanim rozpoczną działalność na tym obszarze. Oto niektóre z elementów składowych:

Komponent kulturowy

Komponent kulturowy to ta część kultury danego obszaru, która obejmuje takie rzeczy, jak lokalne wierzenia, wartości religijne, konwencje społeczne i symbole, a także język, tradycje, sztukę oraz inne formy wiedzy i edukacji praktykowane przez jego mieszkańców. Lokalny sposób kulturowy

Poziom kultury

Poziom kultury można również rozpatrywać jako punkt widzenia lub sposób, w jaki dana osoba obserwuje i szanuje kulturę. Formalna, nieformalna i techniczna to trzy podtypy kultury.

Poziom formalny to punkt widzenia danej osoby na postrzeganie kultury na podstawie rozmiaru podmiotu, orzeczenia i przedmiotu. Podczas gdy poziom nieformalny to punkt widzenia danej osoby na postrzeganie kultury na podstawie pomiaru zachowania, tego, jak dzwonić, widzieć, słyszeć i jak stosować kulturę.

Podczas gdy poziom techniczny jest sposobem na zobaczenie kultury i zastosowanie jej zgodnie z samą kulturą, na przykład kiedy, kto, jak i dlaczego ta kultura jest wykonywana.

Rozpoznawanie różnic kulturowych

Rozpoznanie różnic kulturowych to coś, co musi zrobić przedsiębiorca w różnych kulturach, począwszy od różnic w wartościach społecznych, rolach i statusie, procedurach decyzyjnych, koncepcji czasu, kontekście kulturowym, mowie ciała, zachowaniach społecznych, zachowaniach etycznych i nieetycznych , a także różnice kulturowe między firmami.

Z powyższego rozumienia widać, że na podstawowe zasady komunikacji kulturowej będzie miało wpływ kilka czynników, takich jak język jako zwierciadło kultury, względność języka, zmniejszanie niepewności, samoświadomość różnic kulturowych, interakcja i maksymalizacja wyników .

Korzystając z różnych kanałów komunikacji międzykulturowej, takich jak komunikacja interpersonalna, interpersonalna i inne rodzaje komunikacji, można między innymi komunikować się osobiście lub przez telefon, radio, gazety, filmy i czasopisma.

Często zadawane pytania

Oto kilka przykładów pytań i odpowiedzi dotyczących znaczenia komunikacji międzykulturowej:

Jakie są cechy komunikacji międzykulturowej?

Komunikacja międzykulturowa ma kilka cech, w tym:

  1. Dynamiczny w sensie ciągłego rozwoju
  2. Wchodź w interakcję lub wywieraj na siebie wpływ.
  3. Miej otoczenie fizyczne i interpersonalne.

Jakie są zastosowania komunikacji międzykulturowej dla biznesmena?

Funkcją komunikacji międzykulturowej jest pomoc firmom w lepszym zrozumieniu lokalnej i międzynarodowej kultury biznesowej.

Jakie znaczenie ma komunikacja międzykulturowa w biznesie?

Znaczenie komunikacji międzykulturowej w biznesie polega na niwelowaniu różnic kulturowych w miejscu pracy. Jako zdolność osoby do radzenia sobie i interakcji z innymi kulturami w miejscu pracy, ten rodzaj komunikacji może być korzystny. Dlatego tak ważna jest komunikacja międzykulturowa.

Wniosek

Sukces firmy zależy od zdolności jej pracowników do skutecznej komunikacji między sobą. Komunikacja biznesowa międzykulturowy może łączyć różnice kulturowe między ludźmi, którzy wchodzą w interakcje.

Zrozumienie różnic kulturowych jest ważną umiejętnością dla firm i organizacji z różnych kultur. kiedy komunikacja biznes międzykulturowo bardzo dobrze, negocjacje stają się prostsze.

Przycisk Powrót do góry