Co to jest bilans, struktura i forma

rancakemedia.com – W tym artykule omówimy, czym jest bilans, jego struktura i forma, które są bardzo ważne w zarządzaniu finansami firmy. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, patrz poniżej.

Bilans jest jednym z najważniejszych elementów sprawozdania finansowego. Więc jaki jest bilans?

Bilans jest w zasadzie częścią raportu finanse który rejestruje informacje dotyczące aktywów, zobowiązań płatniczych dla stron zaangażowanych w działalność gospodarczą oraz kapitału w określonym czasie.

Przeczytaj więcej o wyjaśnianiu formularza bilansu.

Definicja bilansu finansowego

Definicja bilansu finansowego

Kontynuuj czytanie tego artykułu, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące definicji bilansu.

Co to jest bilans finansowy?

Rachunkowość jest jeden z ważniejszych aspektów prowadzenia firmy. Możesz tworzyć dokładne raporty finansowe, studiując rachunkowość, dzięki czemu znasz aktualną kondycję swojej firmy.

Co to jest bilans? Bilans jest zasadniczo tą częścią sprawozdania finansowego, która zawiera w dowolnym momencie informacje dotyczące aktywów, zobowiązań płatniczych wobec stron zaangażowanych w operacje biznesowe i kapitał.

Biznesowe konta finansowe z aktywami, kapitałem i kontami raportów są nazywane sprawozdania finansowe bilans za dany okres. Forma równowagi dzieli się na dwie: skontro (poziome) i pracownicze (pionowe).

Bilansowa wartość kapitału to wartość wykazana w raporcie przepływu kapitału. Saldo osiągnięte w bilansie, ponieważ raport składa się z przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat.

Struktura raportu bilansowego

Na przykład użytkownicy oprogramowania księgowego zakończyli wypełnianie bilansu otwarcia konta. Po wysłuchaniu powyższej formuły decydujesz o saldzie w bilansie, zwłaszcza jeśli uwzględnisz saldo początkowe swojego konta.

Bilans wykazuje więc w rachunkach historycznych wartość ujemną. Wskazuje to na brak równowagi. Wartości ujemne pomagają użytkownikom wiedzieć, które posty mają większą wartość. Możesz dowiedzieć się, z którego posta wartość zostanie usunięta, a do którego zostanie dodana wartość.

Struktura raportu bilansowego

Ponadto znajdziesz typową pozycję konta bilansowego, gdy jest ono używane w dzienniku przy użyciu powyższego wzoru. Stamtąd możesz znaleźć lokalizację danego konta. Przy sporządzaniu każdego sprawozdania bilansowego niezbędna jest formuła bilansowa.

Musisz upewnić się, że wzajemne powiązania między aktywami i pasywami oraz kapitałem wykazują równowagę. Kwoty zobowiązań i kapitału własnego zapewniają wgląd w sposób, w jaki obchodzimy się z aktywami. Oto wyjaśnienie.

Aktywa

Aktywa lub aktywa odnoszą się do wszystkich posiadanych zasobów. Składa się z gotówki, zobowiązań, zapasów, gruntów, budynków, samochodów, maszyn, sprzętu itp.

Na podstawie okresu użytkowania aktywa, czyli aktywa obrotowe i aktywa trwałe, dzieli się na dwie kategorie. Aktywa te są również odzwierciedlone w bilansie.

Aktywa obrotowe to aktywa o krótkim okresie użytkowania, które można zamienić na gotówkę w ciągu maksymalnie jednego roku.

Środki trwałe to aktywa, które są używane przez dłuższy okres czasu (powyżej jednego roku). Rachunki są podzielone na dwa różne rodzaje aktywów, a mianowicie aktywa materialne i wartości niematerialne i prawne. Wartość Twoich środków trwałych może z czasem spadać ze względu na skracający się okres użytkowania tych aktywów.

Struktura raportu bilansowego

Obowiązek

Zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wobec innych stron. Zobowiązania można zobaczyć w bilansie. Konta zobowiązań często zawierają zobowiązania, przychody i rozliczenia międzyokresowe (wydatki należne w późniejszym terminie).

Zobowiązania krótkoterminowe i zobowiązania długoterminowe to dwa rodzaje zobowiązań. Bieżące zobowiązania to długi, które muszą zostać spłacone w ciągu jednego roku lub krócej. Tymczasem zadłużenie długoterminowe to zadłużenie, które trzeba spłacić w okresie dłuższym niż rok.

słuszność

Kapitał własny można zdefiniować na zasadzie wzajemności jako różnicy między składnikami aktywów i długu. Elementem kapitałowym w bilansie jest końcowe saldo kapitałowe spółki.

Formularz raportu bilansowego

Istnieją dwie formy sald finansowych, zwane scontro i staffing. Oba są wykorzystywane zgodnie z potrzebami firmy.

Raport bilansowy w formularzu skutera (formularz konta)

Saldo scontro jest zwykle nazywane saldem w kształcie litery T. Zawiera rachunki po lewej stronie: aktywa po lewej stronie oraz zobowiązania i kapitał własny (pasywa) po prawej stronie.

Raport bilansowy Staffel (formularz raportu)

Co to jest bilans formy personelu? Powszechnie nazywany raportem bilansowym, ze względu na jego sekwencyjny układ od góry do dołu. Bilans sporządzany jest w formie raportu z najwyższej grupy aktywów do najniższej grupy zadłużenia i kapitału.

Jednak niektóre spółki częściej stosują formę bilansu rozciągającego się w dół. Używanie w formie bocznej jest nadal dozwolone. Stosowanie różnych form bilansu jest dostosowane do liczby prowadzonych rachunków.

Im więcej kont, tym bardziej wydajni pracownicy. Zwykle duże firmy częściej korzystają z formularza zatrudnienia, ponieważ firmy te mają bardzo dużą liczbę kont i wartości.

Wskazówki dotyczące czytania wyciągów z bilansu

Tymczasem generalnie łatwiej jest określić formę kontroli, ponieważ aktywa i pasywa są po prawej i po lewej stronie. Gdy dostępnych jest wiele kont i danych, stosowany jest formularz oceny.

Wskazówki dotyczące czytania wyciągów z bilansu

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące czytania raportu bilansowego, a mianowicie:

Przygotuj zrównoważony bilans końcowy

Upewnij się, że wszystko jest w porządku, zanim przeczytasz bilans. Ten bilans wyświetla lewą stronę do wyświetlania danych aktywów, a prawą stronę pasywów i modeli.

Po lewej (aktywnej) stronie wszystkie konta aktywów są podzielone, aby znaleźć wartość każdego rzeczownika, w tym istniejące aktywa i środki trwałe.

Tymczasem po prawej stronie widoczne są wszystkie konta pasywów i kapitałów według sporządzonych wcześniej arkuszy.

Zatem bilans końcowy bilansu musi być zrównoważony. Dlatego zawsze upewnij się, że liczba wag próbek z lewej i prawej strony jest zrównoważona.

Musisz dwukrotnie zweryfikować, czy jest jakaś różnica między nimi. Ponieważ podczas nagrywania może wystąpić błąd.

Porównaj należności z zobowiązaniami

Czytając bilans, należy zwrócić uwagę na salda zobowiązań i należności. Ponieważ będzie to miało wpływ na krótkoterminowe przepływy pieniężne Twojej firmy.

Jeśli masz większą kwotę należności, będziesz musiał zapłacić więcej, niż otrzymałeś pieniądze ze sprzedaży kredytowej.

Należy również zwrócić uwagę na oba konta, ponieważ rozliczający się klienci potrzebują efektywnej współpracy sprzedażowej i księgowej.

Musi zapewnić, że wszelkie terminy zwrotów są zgodne z warunkami sprzedaży kredytowej.

Uważaj na salda gotówkowe

Gotówka jest uważana za najbardziej płynny składnik aktywów, co oznacza, że można za nią kupić wszystko. Podczas zakładania firmy głównymi kwestiami są finansowanie działalności i kontrolowanie przepływów pieniężnych lub wypływów. Dlatego należy monitorować ruch środków pieniężnych w składniku aktywów bilansu.

Spójrz na saldo zapasów

Musisz uważać zarówno ręcznie, jak i przez aplikacja zapas na inwentarzu, który jest również ważnym aktywem w operacjach biznesowych.

Zwiększenie sprzedaży zapasów w firmie to problem dla firmy.

Możesz łatwo określić wskaźnik rotacji zapasów, obliczając wskaźnik sprzedaży do zapasów. Zalecamy korzystanie z programu inwentaryzacji w celu uzyskania optymalnych wyników, aby był prosty.

Jeśli wskaźnik rotacji zapasów Twojej firmy spada, musisz zminimalizować zapasy.

Badanie zadłużenia krótkoterminowego i długoterminowego jest ważną rzeczą do zrobienia.

Długoterminowe salda zadłużenia mają zwykle formę kredytów bankowych, podczas gdy zadłużenie krótkoterminowe to zadłużenie odsetkowe, które należy ponieść. Należy również zwrócić uwagę na wysokość salda końcowego każdego konta.

Jeśli saldo pożyczki jest większe niż saldo gotówkowe, Twoja firma może mieć problemy. Jest to metoda sprawdzenia kwoty pieniędzy, którą pożyczył bank.

To jest próbka i raport z bilansu. Po tym, jak wiesz, czym jest bilans, jak sporządzić bilans i poprawnie go przeczytać, dobrze jest dokonać wyboru biznesowego.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące bilansów:

Jakie są funkcje bilansu?

Zasadniczo funkcją bilansu jest ocena kondycji finansowej firmy, przewidywanie przyszłych warunków przepływów pieniężnych oraz analiza płynności i elastyczności finansowej firmy.

Wniosek

Księgowość to jeden z najważniejszych aspektów prowadzenia firmy. Forma równowagi jest podzielona na dwie części:. skontro (poziomo) i pracowników (pionowo). Bilansowa wartość kapitału to wartość wykazana w raporcie przepływu kapitału. Rachunki są podzielone na dwa różne rodzaje aktywów, a mianowicie aktywa materialne i niematerialne.

Zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wobec innych stron. Bilans sporządzany jest w formie raportu z najwyższej grupy aktywów do najniższej grupy zadłużenia i kapitału. Przeczytaj raport bilansowy. Przygotuj zrównoważony bilans końcowy. Upewnij się, że wszystko jest w porządku, zanim przeczytasz bilans.

Ten bilans wyświetla lewą stronę do wyświetlania danych aktywów, a prawą stronę pasywów i modeli. Miej oko na salda zobowiązań i należności, ponieważ wpłynie to na krótkoterminowe przepływy pieniężne Twojej firmy. Podczas zakładania firmy głównymi kwestiami są finansowanie działalności i kontrolowanie przepływów pieniężnych lub wypływów.

Przycisk Powrót do góry