Co to jest koszt stały, rodzaje i przykłady

rancakmedia.com – Czy wiesz, co to są koszty stałe? W ekonomii jest to koszt biznesowy, który nie zależy od ilości towarów lub usług produkowanych przez firmę.

Wydatki te odnoszą się do czasu, takie jak miesięczna pensja lub czynsz, i często nazywane są wydatkami przyrostowymi.

Do kosztów firmy, które nie mają wpływu na wielkość działalności firmy, zarówno w zakresie produkcji, jak i sprzedaży, należą wynagrodzenia pracowników, płatności odsetek, czynsz, amortyzacja oraz koszty ubezpieczenia (koszty stałe).

Co to są koszty stałe

Co to są koszty stałe

Koszty stałe to koszty lub wydatki przedsiębiorstwa, które nie zmieniają się w ilości wyprodukowanych towarów lub usług, mimo że ilość wyprodukowanych towarów i usług w pewnym zakresie uległa zmianie. Koszty stałe pozostają całkowicie niezmienione lub niezależnie od zmian w działalności firmy.

Koszty stałe w rachunkowości są w zasadzie rodzajem kosztu, który się nie zmienia lub jest statyczny i nadal jest ponoszony niezależnie od tego, czy nie jest prowadzona żadna działalność produkcyjna, czy jest realizowanych wiele czynności. Na przykład koszty stałe, takie jak wynagrodzenia pracowników. Czynsz budowlany, akcyza. Koszty te muszą być zawsze ponoszone, nawet jeśli firma nie produkuje towarów ani usług.

Koszty stałe są naliczane lub uwzględniane w sekcji kosztów pośrednich rachunku zysków i strat, które są związane z przychodami operacyjnymi podczas sporządzania raportu.

Rodzaje kosztów stałych

Poniżej przedstawiono rodzaje kosztów stałych, jak następuje:

1. Koszty stałe

Popełnione koszty stałe lub czasami określane jako koszty stałe, które zostały ustalone, to koszty poniesione w celu utrzymania rentowności przedsiębiorstwa. Obliczone koszty stałe dotyczą inwestycji w obiekty oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Na przykład pensje personelu, koszty ubezpieczenia, koszty budowy podatków itp.

Rodzaje kosztów stałych

Opłata jest długoterminowy i nie mogą być zmieniane jednostronnie. Dlatego przy odpowiednich kalkulacjach koszty stałe muszą być dokładnie określone.

2. Uznaniowe koszty stałe

Koszty stałe lub czasami nazywane kosztami stałymi to koszty ponoszone zgodnie z zasadami zarządzania przedsiębiorstwem. Koszty stałe mają charakter krótkoterminowy i mogą być modyfikowane w dowolnym momencie, jeśli koszty zmienią się poza oczekiwania kierownictwa. Przykładami tych kosztów stałych są koszty reklamy, badań, szkoleń dla pracowników, public relations i tak dalej.

Przykład kosztów stałych

 • Amortyzacja – Amortyzacja to stopniowe i systematyczne przenoszenie kosztu środka trwałego. deprecjacja
 • Ubezpieczenie – W związku z umową ubezpieczenia należy uiszczać okresowe opłaty.
 • Koszty odsetkowe – koszt pożyczek udzielanych firmom przez pożyczkodawców.
 • Podatki od nieruchomości – podatki od nieruchomości posiadanych przez przedsiębiorstwa.
 • Wydatki na wynajem – Okresowe wydatki ponoszone przez inne strony w związku z użytkowaniem nieruchomości (biur, magazynów, fabryk, sklepów), które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wynagrodzenie – Firma regularnie płaci swoim pracownikom (zwykle co miesiąc).
  Media – rachunki za prąd, rachunki telefoniczne itp. Podczas gdy komponenty są zmienne, media są wliczone w koszty stałe.

Kalkulacja kosztów stałych

Fixed Costp to koszt związany z wolumenem lub pojemnością. Główne cechy kosztów stałych polegają na tym, że są one stałe i niezależne od okresu lub czynności, a koszt jednostkowy jest odwrotnie proporcjonalny do zmian wolumenu. Jeśli objętość lub pojemność jest duża, koszt stały na jednostkę jest niski i odwrotnie.

Natomiast obliczenie całkowitych kosztów stałych można wykonać za pomocą wzoru na dodanie kosztów stałych do kosztów zmiennych w analizie kosztów produkcji.

Podstawowe różnice w kosztach stałych i kosztach zmiennych

Do rozróżnienia między kosztami stałymi a kosztami zmiennymi można zastosować kilka kryteriów.

Przykład kosztów stałych

 1. Celem oceny jest zidentyfikowanie kosztów stałych na podstawie czasu, podczas gdy koszty zmienne oparte są na wielkości produkcji. Całkowity koszt do zapłacenia w produkcji towarów lub usług zostanie określony na podstawie tych dwóch dochodzeń.
 2. Im większy koszt jednostkowy, tym mniejsze koszty stałe, tym niższa produkcja jednostkowa. Różni się to wyraźnie od kosztów zmiennych, które są bezpośrednio związane z liczbą jednostek lub wyprodukowanych jednostek.
 3. W pewnym okresie koszty stałe będą zawsze ponoszone przez podmioty gospodarcze, niezależnie od tego, czy produkcja będzie prowadzona, czy też nie. Tymczasem koszty zmienne występują dopiero wtedy, gdy proces produkcyjny jest zakończony i nie ma działań produkcyjnych.
 4. Koszty stałe w jednostkach produkcji Ilość nie ulegnie zmianie, nawet jeśli zmieni się ilość jednostkowa. W przeciwieństwie do kosztów zmiennych, liczba wyprodukowanych jednostek jest inna.

Skład kosztów, kosztów stałych lub kosztów podstawowych obejmuje koszty ogólne produkcji, koszty kosztów, koszty zarządzania i koszty dystrybucji. Natomiast połączenie kosztów materiałów produkcyjnych, kosztów produkcji, kosztów zużytych materiałów, kosztów pracy i kosztów sprzedaży oraz kosztów dystrybucji jest kosztami zmiennymi.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące kosztów stałych:

Czy koszty stałe mogą się zmieniać?

Koszty stałe lub koszty stałe to koszty ponoszone przez sektor biznesowy lub firmę w stanie stałym lub stałym, generalnie zawsze niezmienionym pomimo zwiększania lub zmniejszania ilości wytwarzanych towarów lub usług.

Wniosek

Koszty stałe to koszty lub wydatki firmy, które nie zmieniają się w ilości wyprodukowanych towarów lub usług. Przykłady kosztów stałych obejmują reklamę, badania, szkolenie pracowników, public relations i tak dalej.

Koszty stałe są naliczane lub uwzględniane w części kosztów pośrednich rachunku zysków i strat odnoszącej się do przychodów operacyjnych przy sporządzaniu sprawozdania. Główne cechy kosztów stałych polegają na tym, że są one stałe i nie mają na nie wpływu okres ani czynność, a koszt jednostkowy jest odwrotnie proporcjonalny do zmian wolumenu.

Różni się to wyraźnie od kosztów zmiennych, które są bezpośrednio związane z liczbą jednostek lub wyprodukowanych jednostek. Całkowity koszt do zapłacenia w produkcji towarów lub usług zostanie określony na podstawie tych dwóch dochodzeń.

Przycisk Powrót do góry