Definicja i przykłady rynków kapitałowych

Rancakmedia.com – Poniżej znajdują się definicje i przykłady rynków kapitałowych, które warto znać, przyjrzyjmy się uważnie informacjom zawartym w artykułach, które udostępniliśmy poniżej.

Platformy handlowe dla długoterminowych produktów finansowych, którymi handlują firmy i instytucje. Wiele firm uzyskuje dodatkowy kapitał poprzez sprzedaż swoich udziałów inwestorom (publicznym), którzy są zainteresowani inwestowaniem.

Upraszczając, w przeszłości 1 lot akcji był wart 500 akcji, obecnie jest to 100 akcji za 1 lot. Jako instytucja finanse pozabankowe to oczywiście obniżenie wartości.

Staje się atrakcją dla tych, którzy nigdy nie dokonywali transakcji kupna-sprzedaży akcji, w połączeniu z licznymi papierami wartościowymi ułatwiającymi procedury pod względem kryteriów.

Co to jest rynek kapitałowy?

Rynek kapitałowy to miejsce spotkań dwóch stron, a mianowicie inwestorów (inwestujących kapitał) i emitentów (organizacje biznesowe, które chcą kapitału) oraz podmiotów gospodarczych, które potrzebują kapitału.

Produkt finansowy długoterminowy takie jak akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje, islamskie papiery wartościowe, fundusze ETF i inne są przedmiotem obrotu.

Ponadto w KBBI znaczenie rynku kapitałowego to centrum finansowe, banki i firmy pożyczające pieniądze na dużą skalę.

W ustawie nr 8 z 2008 r. o rynkach kapitałowych rynki kapitałowe to wszelkie czynności związane z obrotem papierami wartościowymi oraz ofertami publicznymi, papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki publiczne, a także zawody i instytucje z nimi związane.

Funkcja rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy stawia przed uczestnikami wiele zadań. Jaki jest cel rynku kapitałowego? Oto tylko kilka przykładów.

Jako środek dla firm w celu uzyskania finansowania od Wspólnoty

Jedną z ról rynku kapitałowego jest zapewnienie spółkom notowanym na rynku kapitałowym możliwości pozyskiwania środków pieniężnych od inwestorów w drodze sprzedaży akcji, jeśli są odpowiednio zarządzane.

Jako znak kondycji gospodarczej państwa

Ilość zakupów i sprzedaży, które występują na rynku kapitałowym, opisuje działalność wielu firm w kraju. Rola rynku kapitałowego będzie zatem wyraźnie widoczna, gdy zwiększy się aktywność kupna i sprzedaży, co oznacza, że działalność spółki przebiega pomyślnie.

Jako instrument wspierający wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju

Innym zastosowaniem rynków kapitałowych jest metoda wspierania inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Świadczy o tym istnienie ekologicznego indeksu giełdowego („zielony indeks”) oraz listy spółek publicznych, które są dobre dla środowiska („zielona lista”).

Jako środek dla społeczności do inwestowania w firmy

Rynek kapitałowy istnieje również po to, aby zapewnić ogółowi społeczeństwa opcje inwestycji długoterminowych.

Jako pojemnik do tworzenia nowych pracowników

W wyniku rynku kapitałowego powstanie wiele nowych sektorów, które z kolei stworzą nowe miejsca pracy.

Uczestnicy rynku kapitałowego i zaangażowane strony

Poniżej przedstawiono strony w strukturze indonezyjskiego rynku kapitałowego.

 1. Urząd ds. Usług Finansowych (OJK)
 2. Giełda Papierów Wartościowych
 3. Instytucja rozliczeniowa i gwarancyjna (LKP)
 4. Zakład Magazynowania i Rozliczeń (LPP)
 5. Firma Papierów Wartościowych
 6. Subemitent papierów wartościowych
 7. Handlowcy pośrednicy (brokerzy)
 8. Menedżer inwestycji
 9. Doradca inwestycyjny
 10. Instytucje wspierające rynek kapitałowy

Korzyści z rynku kapitałowego

Uczestnictwo w rynku kapitałowym ma kilka zalet. Z punktu widzenia tych, którzy czerpią zyski z rynku kapitałowego, można osiągnąć dwa rodzaje zysku.

Korzyści z Rynku Kapitałowego dla emitentów

Oto niektóre korzyści płynące z rynku kapitałowego dla emitentów:

 1. Firmy mogą zmniejszyć swoją zależność od banków.
 2. Możliwość wygenerowania największej ilości gotówki na rozwój firmy
 3. Swoboda zarządzania aktywami firmy, które zostały pozyskane, ponieważ firma nie ma na to pozwolenia.

Korzyści z rynku kapitałowego dla inwestorów

Oto niektóre z korzyści płynących z rynku kapitałowego dla inwestorów:

 1. Inwestorzy mogą zdecydować się na inwestowanie w różne instrumenty finansowe w celu zwiększenia zysków
 2. Wzrost wartości inwestycji towarzyszy rozwojowi gospodarczemu.
 3. Inwestorzy otrzymają dywidendy, jeśli zainwestują w akcje, i zmienne odsetki, jeśli zainwestują w obligacje

Przykład rynku kapitałowego

Jaki jest przykład rynku kapitałowego? Przykładem rynku kapitałowego w Indonezji jest Indonezyjska Giełda Papierów Wartościowych (IDX) lub Indonezyjska Giełda Papierów Wartościowych (IDX).

Sam IDX jest połączeniem Giełdy Papierów Wartościowych w Dżakarcie (BEJ) i Giełdy Papierów Wartościowych Surabaya (BES). Chociaż przykładami rynków kapitałowych na całym świecie są:

 1. Euronext
 2. Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu
 3. Grupa Japońskiej Giełdy Papierów Wartościowych
 4. Londyńska Giełda Papierów Wartościowych
 5. NASDAQ
 6. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE)
 7. Giełda w Szanghaju
 8. Giełda Papierów Wartościowych w Toronto (TSX)

Różnica między rynkiem pieniężnym a rynkiem kapitałowym

Papiery wymieniane na rynku pieniężnym i kapitałowym są w dużej mierze odpowiedzialne za tę różnicę. Na rynku pieniężnym transakcje obejmują kupno i sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych, takich jak fundusze inwestycyjne.

Rynek kapitałowy jest miejscem kupna i sprzedaży długoterminowych papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje (obligacje). Ponadto istnieją różnice pod względem ryzyka, wypłaty i zwrotu z inwestycji.

Natomiast rynki pieniężne o niskim ryzyku i niskim zwrocie są łatwiejsze do likwidacji.
Z drugiej strony obligacje i akcje wiążą się z wyższym poziomem ryzyka, ale z czasem mogą również zarobić dużo pieniędzy.

Rodzaje rynków kapitałowych

Sunariyah dzieli rynek kapitałowy na cztery kategorie. Rynek główny, rynek wtórny, rynek trzeci i rynek czwarty są tutaj uwzględnione wraz z krótkim opisem każdego z nich.

rynek pierwotny

Papiery wartościowe emitowane przez spółki emitujące akcje dla inwestorów są w pierwszej kolejności przedmiotem obrotu na rynku pierwotnym, zwanym rynkiem pierwotnym.

Rynek pierwotny to rynek kapitałowy, na którym obraca się akcjami, które są sprzedawane po raz pierwszy przed wejściem na giełdę.

Rynek wtórny

Rynek wtórny jest miejscem wymiany papierów wartościowych znajdujących się już w obiegu. Akcje i inne papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na tym rynku po ich sprzedaży lub ofercie na rynku podstawowym.

Rynek wtórny dzieli się na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy (OTC). Rynek OTC to miejsce, w którym handluje się papierami wartościowymi małych spółek, podczas gdy giełda jest miejscem, gdzie obracają się papiery wartościowe dużych firm.

Trzeci rynek (trzeci rynek)

Trzeci rynek to miejsce obrotu akcjami lub innymi papierami wartościowymi poza rynkiem OTC. Brokerzy prowadzą te rynki, które są miejscami spotkań ludzi, którzy chcą kupić lub sprzedać papiery wartościowe po zamknięciu drugiego rynku.

Czwarty Rynek (Czwarty Rynek)

Obrót papierami wartościowymi na czwartym rynku odbywa się między instytucjami o dużej pojemności bez udziału brokerów lub rynków kapitałowych, aby obniżyć koszty maklerskie. W tego rodzaju biznesie tego rodzaju transakcje są często przeprowadzane w dużych ilościach.

Tak więc ekonomia różnych form rynków kapitałowych jest pełna wyjaśnień. Rynek pierwotny, rynek wtórny, rynek trzeci i rynek czwarty to wszystkie rodzaje rynków kapitałowych.

Zyski i ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym

Korzyści i szkody wynikające z inwestowania na rynku kapitałowym są dobrze udokumentowane. zwłaszcza jeśli wybierzesz akcje jako inwestycję. Rentowność jest wysoka, ale ryzyko spadków również.

Przyjrzyjmy się korzyściom i zagrożeniom związanym z inwestowaniem na rynku kapitałowym, abyś mógł go lepiej zrozumieć.

Zalety inwestowania na rynku kapitałowym

W porównaniu z innymi narzędziami inwestycyjnymi, inwestowanie na giełdzie zapewnia pięć głównych korzyści, a mianowicie:

 1. Łatwy sposób wypłaty
 2. Można to zrobić przy niewielkich środkach
 3. Stopa zysku jest dość duża
 4. Wartość inwestycji może nadal rosnąć
 5. Może być wykorzystany jako zabezpieczenie, ponieważ ubieganie się o pożyczkę z zabezpieczeniem akcji jest legalne w świetle prawa indonezyjskiego.

Ryzyka inwestowania na rynku kapitałowym

Wszystkie produkty inwestycyjne charakteryzują się innym ryzykiem. Zarówno utrata kapitału, jak i upadłość firmy są możliwymi skutkami na rynku kapitałowym.

 1. Strata kapitałowa to strata zainwestowanego kapitału, która ma miejsce, gdy cena sprzedaży instrumentu finansowego (takiego jak akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne) jest niższa niż kwota zapłacona za zakup składnika aktywów. Innymi słowy, różnica ta zamiast być zyskiem, takim jak zysk kapitałowy, staje się stratą.
 2. Likwidacja spółki to rozwiązanie podmiotu gospodarczego z powodu ogłoszenia jego upadłości. Prawa obligatariuszy są zwykle podawane jako pierwsze, podczas gdy prawa akcjonariuszy są zwykle podawane jako ostatnie (jeśli nadal istnieją aktywa do sprzedaży).

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące rynku kapitałowego:

Dlaczego powinniśmy inwestować na rynku kapitałowym?

Jako środek finansowania działalności gospodarczej lub sposób pozyskiwania przez firmy funduszy od społeczności inwestorów lub inwestorów. Instrument umożliwiający obywatelom inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania i inne instrumenty rynku kapitałowego.

Wniosek

Rynek kapitałowy to miejsce, w którym spotykają się dwie strony, a mianowicie inwestorzy i ludzie biznesu. Długoterminowe produkty finansowe, takie jak akcje, fundusze wspólnego inwestowania, obligacje, papiery wartościowe szariatu i inne są przedmiotem obrotu.

Ilość zakupów i sprzedaży, które występują na rynku kapitałowym, opisuje działalność wielu firm w kraju. Rynek kapitałowy istnieje, aby zapewnić ogółowi społeczeństwa możliwości długoterminowego inwestowania.

Zatem informacje o znaczeniu i przykładach rynków kapitałowych, mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomocny dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry