Jak przygotować sprawozdanie finansowe firmy handlowej

Rancakmeida.com – Aby firma handlowa działała sprawnie, należy prawidłowo i poprawnie przygotowywać sprawozdania finansowe firmy handlowej. Z tego powodu w poniższym artykule podamy pełne informacje.

Sprawozdania finansowe są ważne dla poznania postępów firmy lub firmy w każdym okresie. Raport finanse biznes to szybka metoda, aby dowiedzieć się, jak dobrze sobie radzi, czy przynosi zyski, czy nie i co przyniesie przyszłość.

Szczególnie w firmach handlowych raporty finansowe są również ważne, aby ułatwić właścicielom firm lub zainteresowanym stronom ocenę kondycji finansowej firmy, co można następnie wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyborów dotyczących przyszłych planów.

W dużych firmach raport jest używany przez inwestorów jako punkt odniesienia. Ponieważ dostarczone dane ujawniają kondycję finansową firmy.

O sprawozdaniach finansowych spółek handlowych

Sprawozdania finansowe firma zwykle tworzone na koniec każdego okresu biznesowego. Jednak co do czasu lub okresu publikacji sprawozdań finansowych, zależy to od preferencji właściciela firmy.

Niektórzy robią to co miesiąc, podczas gdy inni sporządzają raporty finansowe co tydzień. Ale jasne jest, że każda forma działalności zawsze będzie wymagać raportów finansowych, w tym oczywiście firmy handlowe.

W przedsiębiorstwie handlowym firma handlowa oferuje produkty użytkownikom końcowym. Innymi słowy, te firmy sprzedają produkty materialne, takie jak odzież, gadżety, samochody i inne formy handlu.

Firma handlowa jest jedną z łatwych w zarządzaniu form biznesu, ponieważ w oparciu o swoją metodę firma handlowa nabywa przedmiot, a następnie odsprzedaje go bez zmiany istoty i formy produktu. Dzięki tej procedurze firma handlowa również otrzymuje zysk lub zysk.

Do tej pory w sprzedaży dostępne są trzy kategorie produktów:

  1. Surowce w postaci półproduktów
  2. Surowce w postaci półproduktów. Na przykład artykuły spożywcze
  3. Wyroby gotowe

Każda firma handlowa, jak każdy inny rodzaj firmy, jest zobowiązana do dostarczania sprawozdań finansowych. Dotyczy to zarówno małych, jak i dużych firm, zatrudniających dziesiątki tysięcy ludzi, których istnienie zależy od zysków firmy ze sprzedaży jej towarów.

Rodzaje sprawozdań finansowych spółek handlowych

Sprawozdania finansowe spółek handlowych dzielą się na różne formy, które obejmują rachunki zysków i strat, bilanse, rachunki przepływów pieniężnych i zmiany w kapitale. W zależności od wymagań Twojej firmy handlowej, każdy z tego typu raportów służy określonemu celowi i dostarcza innych danych.

Oświadczenie o dochodach

Sprawozdania finansowe firmy handlowej sporządzone w określonym czasie poprzez obliczenie wszystkich przychodów i odjęcie wydatków, takich jak koszty operacyjne, koszty amortyzacji, koszty administracyjne i inne koszty, które należy ponieść, aby uzyskać ten przychód.

bilans

Raporty tworzone w celu ustalenia wartości obciążeń i uznań w finansach firmy.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Pokazuje, ile gotówki wpływa, a ile wychodzi, dzięki czemu te sprawozdania finansowe mają wpływ na tematy związane z inwestycją lub dodatkowym kapitałem.

Zestawienie zmian w kapitale

Tak więc, jeśli Twoja firma handlowa doświadcza zmiany kapitału, obowiązkowe jest złożenie raportu o zmianach w kapitale, aby dowiedzieć się, jaką kwotę kapitału posiada firma handlowa w określonym czasie.

Aby określić aktualną i historyczną pozycję kapitałową Twojej firmy handlowej, musisz przygotować zestawienie zmian w kapitale na koniec każdego okresu.

Jak przygotować sprawozdanie finansowe firmy handlowej

Aby sporządzić poniższe sprawozdanie finansowe, musisz wiedzieć, jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym firmy handlowej.

Przygotuj saldo próbne

Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, jest utworzenie salda próbnego, które jest również listą kont księgowych z saldami debetowymi lub kredytowymi firmy.

Saldo obrotów i sald można sporządzić tylko wtedy, gdy księgowanie wszystkich dzienników zostało zakończone. Skorygowane saldo próbne to nazwa nadana saldzie próbnemu na początku procesu.

Sporządź dziennik regulacji

W celu przyporządkowania przychodów i kosztów do okresów, w których zostały faktycznie poniesione, celowo dokonuje się zapisów korygujących.

Ten etap odgrywa ważną rolę w korygowaniu niektórych transakcji, które nie zostały zarejestrowane, przez co na koniec okresu występują rozbieżności. Dokonując tych wpisów korekt, należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich oryginalnych danych.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

W kolejnym kroku możesz przystąpić do przygotowywania trzech typów raportów finansowych, o których mowa na początku tego artykułu: rachunku zysków i strat, bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale. Ponieważ kwoty nominalne, które mają być wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i strat, są wcześniej wyodrębnione, te sprawozdania finansowe można sporządzić w bilansie. Tworzone przez Ciebie raporty finansowe będą łatwiejsze do zrozumienia dzięki temu podziałowi.

Przygotowanie karty pracy

Sporządzanie raportów finansowych można ułatwić, korzystając z arkusza roboczego, jak pokazano na powyższym obrazku. Bilans próbny to pierwszy krok w tworzeniu arkusza kalkulacyjnego, a dziennik adiustacyjny to drugi. Właściwa kwota zostanie wyświetlona w kolumnie salda obrotów i sald, a następnie zostanie odnotowana w bilansie i rachunku zysków i strat.

Korekta i zamknięcie konta

Nadszedł czas, aby zamknąć ten tymczasowy nominalny rachunek zysków i strat i przenieść zyski na niepodzielony rachunek zysków i strat po zakończeniu korygowania sprawozdań finansowych księgi głównej. Kontynuuj, wprowadzając informacje do księgi głównej zgodnie z danym kontem.

Przygotuj końcowe saldo próbne

Na ostatnim etapie sporządzania sprawozdań finansowych firmy handlowej zostaniesz poproszony o ponowne sprawdzenie sald debetowych i kredytowych na rachunkach, które są nadal otwarte poprzez saldo próbne zamknięcia, ale nie zawierają kwoty nominalnej, która została zamknięta. Celem jest ułatwienie Ci prowadzenia dziennika w następnym okresie.

Zgłoszenie ekwipunku

Raporty inwentaryzacyjne są wymagane w firmach handlowych oprócz raportów finansowych. Ten raport jest jedynym wyróżnikiem i pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ obejmuje aktywa będące własnością firm handlowych na sprzedaż w toku zwykłej działalności gospodarczej lub towary, które zostaną wykorzystane do stworzenia towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Firmy handlowe i produkcyjne mają raporty dotyczące zapasów, ale firmy usługowe nie. Jednak różnice te nadal istnieją, ponieważ firmy handlowe mają tylko zapasy produktów, podczas gdy firmy produkcyjne mają trzy formy zapasów, a mianowicie zapasy surowców, zapasy produkcji w toku oraz zapasy towarów gotowych lub gotowych do sprzedaży.

Raporty inwentaryzacyjne odgrywają ważną rolę w raportach finansowych. Powodem jest to, że zarówno przygotowanie rachunku zysków i strat, jak i bilansu nie przebiegnie sprawnie bez znajomości wartości zapasów. Kwestie wartości zapasów spowodują również błędy w rachunku zysków i strat oraz bilansie.

Początkowe i końcowe wartości zapasów mają istotny wpływ na koszt sprzedanych towarów (HPP) towarów przy obliczaniu zysku lub straty. Rachunkowość zapasów w firmach handlowych wymaga tego raportu, ponieważ zapasy są wydatkiem, który musi być dopasowany do przychodu, aby wygenerować przychód w widoku rachunku przepływów pieniężnych.

Ogólnie rzecz biorąc, firmy handlowe wolą sprzedawać gotowe produkty, które są zgłaszane jako pozycje magazynowe lub uwzględniane w raporcie należności. Wynika to z faktu, że realizacja gotówki jest prostsza, a potencjalny zysk z windykacji należności może z nawiązką zrekompensować ryzyko.

Na przykład oferujesz gotowe towary w postaci gotowych ubrań. Trzymasz również pod ręką zapas tych ubrań, aby spełnić życzenia klientów. W rezultacie powinieneś śledzić te ubrania jako zapas. Jeśli jednak zdecydujesz się sprzedać go na kredyt, musisz zarejestrować go jako należność.

Dzieje się tak dlatego, że należności to rachunki firmowe wobec konsumentów lub klientów z tytułu sprzedaży towarów na kredyt. Możesz teraz łatwiej monitorować swoje przepływy pieniężne, aby znaleźć możliwe źródła dochodu i zysku dzięki automatycznemu prowadzeniu ewidencji.

Sporządzenie sprawozdania finansowego firmy handlowej z pewnością będzie wymagało sporo czasu i wysiłku. Do dokładnego raportowania finansowego potrzebny jest również raport księgowego najwyższego poziomu.

Jednym z powodów jest to, że każdy błąd krytyczny spowoduje stratę, pieniężną lub inną. Oprogramowanie księgowe pozwala szybko, poprawnie i skutecznie generować raporty finansowe dla Twojej firmy, a wszystko to bez konieczności zatrudniania wielu księgowych.

W Dzienniku możesz zobaczyć pulpit nawigacyjny finansów firmy, który daje Ci kompleksową kontrolę nad Twoją firmą. W dowolnym momencie możliwe jest uzyskiwanie marż zysku w czasie rzeczywistym do wysokości należności A/R.

Ten pulpit nawigacyjny ułatwia poznanie kondycji finansowej firmy. Zarządzanie środkami pieniężnymi firmy w dzienniku zapewnia również raporty zysków i strat z transakcji w czasie rzeczywistym w dzienniku finansowym firmy.

Korzyści z raportów finansowych dla firm handlowych

Oto niektóre zalety raportów finansowych:

Dowód odpowiedzialności

Jedną z głównych zalet raportów finansowych jest to, że można je wykorzystać do wykazania, kto kontroluje wszystkie operacje firmy, zwłaszcza w operacjach wymagających finansowania lub transakcji. Dzięki tym dowodom żadna ze stron w firmie nie będzie nieporozumień.

Dowodem tej transakcji może być paragon, notatka, faktura lub faktura i inne formy, które przedstawiają działalność firmy. Niezależnie od tego, jak duże lub małe były poniesione wydatki, muszą one być udokumentowane w sprawozdaniach finansowych firmy handlowej, tak aby kwota była prawidłowa i nie było nadwyżek ani braków.

Ponadto na zakup towarów przez firmę mają wpływ sprawozdania finansowe tej firmy handlowej. Jeśli wiadomo, że firma A ma wysoką cenę, Twoja firma może zdecydować, czy kontynuować współpracę, czy po prostu zrezygnować i poszukać alternatywnych partnerów biznesowych.

Aby uzyskać pożyczki kapitałowe

Aby firma mogła uzyskać pożyczkę kapitałową od banku lub innego wierzyciela, musi spełnić kilka warunków, z których jednym jest składanie sprawozdań finansowych zgodnie z księgowością. Dodatkową korzyścią dla firm poszukujących finansowania publicznego za pośrednictwem rynków kapitałowych są dobrze zorganizowane raporty.

Wynika to z faktu, że wartość firmy może być odzwierciedlona w jej sprawozdaniach finansowych, jeśli firma jest dobrze zarządzaną firmą handlową. Wierzyciele są zainteresowani wyłącznie inwestowaniem w spółki o obiecującej przyszłości i dużym potencjale zysku

Do introspekcji działań

Aby zachować ciągłość firmy i lepszy postęp, introspekcja jest bardzo ważna w przeprowadzaniu operacji. Aby rozwijać i rozwijać swoją firmę, musisz dokonać samooceny i zidentyfikować obszary, które mogą wymagać poprawy.

Jedno z narzędzi introspekcji firmy można zobaczyć w jej sprawozdaniach finansowych. Kwota pieniędzy, jaką firma wydała na różne działania, jest wyszczególniona w samym raporcie. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wymagana jest szczególna dbałość o szczegóły.

Sprawozdania finansowe muszą również zawierać informacje, aby firma rozumiała, czy jej działalność rozwija się, czy też pogarsza. Jeśli w firmie występują marnotrawstwa, firma musi zacząć planować cięcia budżetowe i polować na dostawców z niższymi kosztami.

Ocena biznesowa i nowe plany

Po introspekcji operacyjnej firma musi również przeanalizować swoją działalność i wyznaczyć nowe cele. Jak sporządzać miesięczne, kwartalne i roczne raporty finansowe, które można wykorzystać do przeglądu.

Firmy mogą przeprowadzać wstępne oceny za pomocą tego raportu. Dział odpowiedzialny za zarządzanie finansami może również wpadać na nowe pomysły, które pomogą w rozwoju firmy, zwłaszcza w dziedzinie marketingu produktów.

Może Być Używany Jako Odniesienie Do Obliczania Podatków

Oczekuje się, że każda firma będzie płacić podatki rządowi, zwłaszcza w przypadku dużych firm handlowych. Dzięki zestawieniom finansowym spółek handlowych rządowi łatwiej będzie obliczyć kwotę podatku do zapłaty.

Jeśli firma płaci podatki zgodnie z przepisami, zyska zaufanie rządu do prowadzenia działalności.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące sprawozdań finansowych:

Kiedy należy sporządzać sprawozdania finansowe?

Ogólnie rzecz biorąc, raport ten ma na celu wyjaśnienie sytuacji finansowej firmy w określonym okresie. Dlatego większość raportów jest wykonywana na koniec roku lub na koniec miesiąca, zgodnie z zapisami firmy.

Wniosek

Raport finanse Ważne jest, aby znać postępy firmy lub firmy w każdym okresie. W dużych firmach raport jest używany przez inwestorów jako punkt odniesienia.

Dostarczone dane ujawniają kondycję finansową firmy i jej wyniki pod względem generowania zysków. Powinieneś wiedzieć, jakie informacje zawrzeć w sprawozdaniu finansowym firmy handlowej.

Istnieją trzy typy raportów finansowych, które można utworzyć: rachunek zysków i strat, bilans i zestawienie zmian w kapitale. Przygotuj zestawienie obrotów i dokonaj modyfikacji wpisów dla każdego raportu.

Przycisk Powrót do góry