Co to jest podatek naliczony i podatek należny

Rancakmedia.com – Wiele osób nadal nie rozumie, czym jest podatek naliczony i podatek należny, dlatego w poniższym artykule podamy pełne informacje, jak poniżej.

Słyszałeś kiedyś o podatku naliczonym i podatku należnym przy raportowaniu VAT? Podatek od wartości dodanej (VAT) to podatek konsumpcyjny nakładany na ostatecznego nabywcę towarów i usług. Jako podatek konsumpcyjny skierowany do konsumenta końcowego, podatek VAT nie ma być nakładany na spółki podlegające opodatkowaniu (PKP), które realizują dostawy.

Ponieważ PKP nie pokrywa wszystkich kosztów VAT, PKP ma prawo do zaliczenia podatku naliczonego. Dzięki tej metodzie PKP może dowiedzieć się, ile zapłacił podatku naliczonego na podstawie tego, ile pobrał podatku należnego.

Zrozumienie, czym jest podatek naliczony

Nawiązując do IBFD International Tax Glossary (2015), podatek naliczony lub podatek od towarów i usług (VAT) to podatek VAT płacony przez przedsiębiorców w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby działalności gospodarczej.

Ponadto podatki naliczone są zwykle zaliczane, gdy towary i usługi są wykorzystywane w transakcjach podlegających opodatkowaniu. Ale ten podatek jest zwykle bezzwrotny, jeśli towary lub usługi są wykorzystywane do celów zwolnionych z podatku.

Według Kath Nithingale (2002) podatek VAT, który PKP może odzyskać od zakupów, nazywa on „podatkiem naliczonym”.

Na potrzeby obliczenia podatku naliczonego PPN płatne przez PKP z tytułu zakupu Towarów Opodatkowanych (BKP), zakupu Usług Opodatkowanych (JKP), korzystania z BKP niematerialnego spoza obszaru celnego i/lub importu BKP rozliczane są na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

PPN który jest pobierany przez PKP przy składaniu BKP/JKP w danym okresie rozliczeniowym może być interpretowany jako ten podatek. W ramach metody ulgi podatkowej PKP mogą uwzględnić podatek przy ustalaniu, jaka kwota podatku jest nadal należna.

Wreszcie mechanizm odliczenia podatku naliczonego umożliwia przedsiębiorstwom odliczenie podatku zapłaconego przy zakupie towarów i usług od podatku uzyskanego przy sprzedaży tych towarów.

Dodatkowe podatki należne muszą być wpłacane do skarbu państwa, jeżeli podatki należne przekraczają podatki naliczone. I odwrotnie, jeśli podatek naliczony jest wyższy niż podatek należny, nadwyżka podatku naliczonego może zostać zapłacona w następnym okresie rozliczeniowym lub zastąpiona.

Chociaż można go wykorzystać jako odliczenie, aby dowiedzieć się, ile podatku jest należnego, nie wszystkie podatki naliczone można zaliczyć. Pojęcie tej ulgi podatkowej reguluje art. 9 ustawy o VAT, który reguluje tę ulgę podatkową.

Ulga podatkowa

Zasadniczo podatki naliczone są odliczane od podatków należnych w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym są płacone. Jednak w przypadku PKP, które nie są jeszcze w produkcji, można zastąpić podatki naliczone od zakupów i/lub importu dóbr inwestycyjnych, z wyjątkiem podatków naliczonych od wydatków na:

 1. Nabycie towarów lub usług podlegających opodatkowaniu przed weryfikacją przedsiębiorcy jako PKP
 2. Nabycie towarów podlegających opodatkowaniu lub usług podlegających opodatkowaniu, które nie są bezpośrednio związane z działalnością firmy
 3. Sedan lub kombi to taki, który jest używany do transportu osobistego, a nie do celów biznesowych lub jako środek transportu do wynajęcia lub sprzedaży.
 4. Konsumpcja dóbr niematerialnych podlegających opodatkowaniu lub korzystanie z usług podlegających opodatkowaniu spoza obszaru celnego przed potwierdzeniem przedsiębiorcy jako PKP
 5. Nabycie towarów podlegających opodatkowaniu lub usług podlegających opodatkowaniu, których faktura VAT nie spełnia wymogów lub nie zawiera nazwy, adresu i numeru rejestracyjnego podatnika nabywcy towarów podlegających opodatkowaniu lub odbiorcy usług podlegających opodatkowaniu
 6. Korzystanie z dóbr niematerialnych podlegających opodatkowaniu lub korzystanie z usług podlegających opodatkowaniu poza obszarem celnym, w przypadku gdy faktura VAT nie spełnia kryteriów
 7. Zakup towarów lub usług podlegających opodatkowaniu, dla których wystawiono zaświadczenie o ocenie podatkowej i za które naliczany jest podatek naliczony
 8. Uzyskaj podlegające opodatkowaniu towary lub usługi, których naliczony podatek VAT nie został ujawniony w okresowym SPT i
  Nawet bez pełnego PKP można kupować towary podlegające opodatkowaniu, które nie są dobrami inwestycyjnymi ani usługami podlegającymi opodatkowaniu.
 9. Uznany podatek naliczony musi być wystawiony na podstawie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

PKP jest zobowiązana do zapłaty różnicy w podatku VAT, jeżeli podatek należny jest większy niż podatek na koniec okresu rozliczeniowego. Jeśli podlegający odliczeniu podatek naliczony jest wyższy niż podatek należny za okres rozliczeniowy, różnica stanowi nadwyżkę podatku, która jest zwracana za następny okres rozliczeniowy.

To pokazuje, że podatek naliczony może być wyższy niż podatek należny w okresie rozliczeniowym. Nadwyżka podatku naliczonego nie może zostać zwrócona w odpowiednim okresie rozliczeniowym, ale jest zapłacona w następnym okresie rozliczeniowym.

Charakterystyka podatku naliczonego

Naliczając podatek VAT, PKP zalicza podatek naliczony i podatek należny w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli podatki należne są wyższe niż oczekiwano w tym okresie podatkowym, dodatkowe podatki muszą zostać wpłacone do kasy państwowej.

I odwrotnie, jeśli w tym okresie podatkowym okres rozliczeniowy naliczony jest większy niż podatek należny, wówczas nadwyżka podatku naliczonego może zostać spłacona w następnym okresie rozliczeniowym. Kwota do zapłaty przez PKP może ulec zmianie w zależności od zapłaconego podatku naliczonego.

Zrozumienie, czym jest podatek należny

Odnosząc się do IBFD International Tax Glossary (2015), podatek należny/podatek od wartości dodanej (VAT) lub podatek należny to podatek VAT, który podmioty gospodarcze muszą zapłacić organom podatkowym za dostawę towarów lub świadczenie usług stronom trzecim.

Tymczasem podatek należny jest definiowany przez Kath Nithingale (2002) jako podatek VAT, który musi zostać pobrany przez podatnika przedsiębiorcy przy dostawie towarów lub usług podlegających opodatkowaniu. W większości przypadków podatek jest pobierany z ceny sprzedaży i do wyniku dodawany jest podatek VAT, aby uzyskać podatek należny.

Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy o VAT podatek należny to zapłata podatku VAT, który musi zostać pobrany przez PKP dokonujące dostawy towarów podlegających opodatkowaniu (BKP) lub usług podlegających opodatkowaniu (JKP), materialnego lub niematerialnego eksportu BKP i/lub eksportu JKP.

Zasadniczo podatek należny można rozumieć jako podatek VAT, który PKP pobiera przy dostawie BKP/JKP do nabywcy lub konsumenta. Ponadto PKP jest zobowiązane do wystawienia Faktury Podatkowej jako dowodu poboru podatku VAT.

PKP sprzedającego podaje na fakturze VAT kwotę podatku VAT, którą zapłacił im kupujący. Kiedy PKP dostarcza towary lub świadczy usługi, podatek jest nakładany na podatek, który jest pobierany z tytułu podatku VAT.

Faktury VAT muszą być wystawione po złożeniu lub otrzymaniu zapłaty, na zasadach ogólnych. Jednak w niektórych przypadkach PKP umożliwia wystawienie faktury VAT w późniejszym terminie.

Dodatkowych informacji o fakturach VAT udzielają: Dyrektor Generalny ds. Podatków nr PER-24/PJ/2012 stdtd, Dyrektor Generalny ds. Podatków nr PER-17/PJ/2014 oraz Dyrektor Generalny ds. Podatków nr PER-04 /PJ/2020.

Kwota podatku należnego zostanie obliczona wraz z podatkiem naliczonym w celu ustalenia kwoty podatku do zapłaty. Ponadto okresowe powiadomienie o podatku VAT (SPT) musi zawierać kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku naliczonego.

Charakterystyka podatku należnego

Podatek VAT jest uważany za podatek obiektywny, bo w poborze VAT większy nacisk na kwestie podlegające opodatkowaniu. Wdrożenie podatku należnego rozpoczyna się od określenia stawek towarowych. Sprzedawca będzie wówczas odpowiedzialny za pobranie wszelkich należnych podatków.

PKP, która dokonała transakcji kupna-sprzedaży towarów, wskazuje, że PKP odebrała rupię ze sprzedaży jej Towarów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez klienta, która później może być również wykorzystana jako ulga podatkowa.

Termin zaliczenia podatku należnego upływa 3 miesiące po zakończeniu okresu rozliczeniowego, tak aby PKP miało czas wolny na skompletowanie ulgi podatkowej. Na dowód poboru VAT PKP jest zobowiązane do wystawienia Faktury Podatkowej.

Podatek VAT od faktur VAT jest podatkiem należnym dla PKP sprzedających towary i/lub usługi podlegające opodatkowaniu. W przypadku, gdy PKP odbiera BKP i/lub JKP i/lub korzysta z BKP niematerialnych spoza Obszaru Celnego i/lub korzysta z JKP spoza Obszaru Celnego i/lub importuje BKP, wówczas podatkiem naliczonym dla PKP jest podatek VAT.

Kwota podatku należnego i podatku naliczonego jest następnie podana w Okresowym Powiadomieniu Podatkowym (SPT) (SPT). Jeżeli kwota podatku należnego jest większa niż kwota podatku naliczonego, wówczas różnica stanowi kwotę podatku VAT, który PKP musi odprowadzić do Skarbu Państwa.

Jeśli w okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego, która może zostać odliczona, jest większa niż kwota podatku należnego, wówczas różnica stanowi nadwyżkę podatku, która jest zwracana za następny okres rozliczeniowy. Jeżeli jednak nadwyżka podatku naliczonego wystąpi na koniec okresu rozliczeniowego na koniec roku obrotowego, nadwyżka podatku naliczonego może zostać zwrócona do zwrotu (restytucji).

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące podatków:

Co jeśli kwota podatku należnego jest wyższa niż podatek naliczony za okres rozliczeniowy?

Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatek należny jest wyższy niż podatek naliczony, wówczas różnica stanowi podatek od towarów i usług, który musi zapłacić przedsiębiorca podlegający opodatkowaniu.

Wniosek

VAT jest podatkiem konsumpcyjnym nakładanym na ostatecznych nabywców towarów i usług. Dzięki tej metodzie PKP może dowiedzieć się, ile zapłacił podatku naliczonego na podstawie tego, ile pobrał podatku należnego.

Podatek VAT pobierany przez PKP przy składaniu BKP/JKP w danym okresie rozliczeniowym może być interpretowany jako ten podatek. Uznany podatek naliczony musi być wystawiony na podstawie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Jeśli podlegający odliczeniu podatek naliczony jest wyższy niż podatek należny za okres rozliczeniowy, różnica stanowi nadwyżkę podatku, która jest zwracana za następny okres rozliczeniowy. Kwota do zapłaty przez PKP może ulec zmianie w zależności od zapłaconego podatku naliczonego.

Przycisk Powrót do góry